Endelig vedtagelse af lokalplan 095 + Kommuneplantillæg nr. 10

11. oktober 2018

Næstved Byråd har den 9. oktober 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 095 for sundhedshus og seniorboliger i Fensmark + kommuneplantillæg nr. 10 

Lokalplanen muliggør opførelse af et sundhedshus til diverse læger, behandlere, fitness mm. og et seniorbofællesskab bestående af tre punkthuse placeret i et fælles grønt friareal. Sundhedshuset placeres i relation til hele centerområdet i Fensmark og bidrager til aktiviteterne og dynamikken omkring Fensmark bymidte. 

Kommuneplantillæg nr. 10 er udarbejdet for at fastlægge et nyt rammeområde med en bebyggelsesprocent på 60 og mulighed for at bygge op til 12 meter i højden. 

Ændringer ved den endelig vedtagelse
Lokalplan og kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring fra den 27. juni 2018 - 4. september 2018.

Lokalplan og kommuneplantillæg svarer, med mindre justeringer, til forslaget. 

Læs lokalplan og kommuneplantillæg
Lokalplan 095 (link)
Kommuneplantillæg nr. 10 (link) 

www.plandata.dk kan du finde alle offentliggjorte planer. 

Retsvirkninger
Lokalplanen er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på PlanDK´s hjemmeside, www.plandata.dk   

Planerne er også fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek og Fensmark Bibliotek, indenfor normal åbningstid.

KLAGEVEJLEDNING
Du kan klage over den endelige plan til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, om lokalplanen er udarbejdet efter gældende lovgivning. Du kan derimod ikke klage over, hvorvidt planens indhold er hensigtsmæssigt, herunder om kommunen burde have vedtaget en anden planløsning. 

Klagen skal være indgivet senest fire uger efter lokalplanens offentliggørelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk (du søger på ”klageportal”) og www.virk.dk (du søger på ”Klag til”). Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. 

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for Næstved Kommune i Klageportalen. Vi sender herefter din klage videre til Planklagenævnet med vores bemærkninger, medmindre vi beslutter at imødekomme din klage. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af gebyret er en betingelse nævnets behandling af din klage. Du får gebyret retur, hvis du får medhold i din klage. 

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke forinden er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Desuden er landsdækkende foreninger og organisationer klageberettigede, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller at varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. De skal dog have vedtægter eller love, som dokumenterer formålet og at de repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Ønsker du afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder, fra du har modtaget afgørelsen fra Planklagenævnet.

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 11. oktober 2018