Indvindingstilladelse til indvinding af 350.000 m³ grundvand

12. oktober 2018

Næstved Kommune har meddelt en fornyet indvindingstilladelse til at indvinde op til 350.000 m3 grundvand pr. år til Lille Næstved vandværk.

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til at indvinde optil 350.000 m3 grundvand pr. år fra vandværkets 4 boringer.

Læs afgørelsen her. (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

Næstved Kommune har vurderet at afgørelse om tilladelse af ovenstående ikke er omfattet af VVM-pligt.

Se screeningsskema og læs afgørelsen om ikke-VVM-pligt her. (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 448 af 10. maj 2017 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 9.november 2018.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage via Nævnenes hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet på hjemmesiden www.naevneneshus.dk. Klagen sender gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at en indvinding på op til 350.000 3m Afgørelsen om ikke-VVM pligt kan påklages i henhold til planlovens §§ 50-54 i BEK. nr. 448 af 10. maj 2017 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
grundvand pr. år til fra vandværkets 4 boringer ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Indvindingstilladelserne vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Klageportalen som oplyst ovenover.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 12. oktober 2018