K.N. Lastvognsgenbrug ApS i Tappernøje - miljø

3. oktober 2019

Næstved kommune har meddelt 2 afgørelser: Revurdering af miljøgodkendelse og ingen VVM af K.N. Lastvognsgenbrug ApS på Rødlersvej 4 og Teglvej 3 4733 Tappernøje. 

 

 

Næstved Kommunes Team Byg, miljø og affald meddeler revurdering i henhold til § 33 og §41 i miljøbeskyttelsesloven af K.N. Lastvognsgenbrug ApS på Rødlersvej 4 og Teglvej 3 4733 Tappernøje. 
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt K209 (autoophugning).
Nye og ændrede vilkår er indsat ved påbud og udløser ikke retsbeskyttelse.

Revurdering af miljøgodkendelse kan læses her i PDF.

Klagevejledning 
Godkendelse er meddelt efter § 33 og § 41 i miljøbeskyttelsesloven og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. 
Klagefristen er 4 uger efter afgørelses- /offentliggørelsesdato. Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk . Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune. 

En klage til Miljø og Fødevareklagenævnet er pålagt et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner. 
Virksomheder og organisationer skal betale 1800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen. 
For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus –  https://naevneneshus.dk .

Eventuel klage skal ske senest den 31. oktober 2019

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter dato for afgørelsen eller hvis den påklages, Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. 

 


Ingen miljøvurdering i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse hos K.N. Lastvognsgenbrug ApS på Rødlersvej 4 og Teglvej 3 4733 Tappernøje

Kommunen har efter Miljøvurderingsloven vurderet, at det ikke vil give væsentlige miljøproblemer. 

Du kan finde afgørelsen her i PDF.

Næstved Kommune har samtidigt meddelt miljøgodkendelse til den ansøgte aktivitet.

Du kan finde flere oplysninger om miljøgodkendelsen: Revurdering af miljøgodkendelse kan læses her i PDF.

Alle med retlig interesse kan indtil den 31.oktober 2019 klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over denne afgørelse. Du kan se mere om klageregler på www.naevneneshus.dk -  https://naevneneshus.dk .

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 2. oktober 2019