Landzonetilladelse - Havrebjergvej 13A

8. oktober 2019

Næstved Kommune har i uge 41/2019 givet landzonetilladelse på Havrebjergvej 13A

Landzonetilladelse til at opsætte en 36 m. høj antennemast på matr. nr. 42b, Rislev By, Rislev, beliggende Havrebjergvej 13A, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 5. november 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. oktober 2019