Accept af anmeldelse om etablering af teltdug på gyllebeholder

7. oktober 2019

Næstved Kommune har den 7.10.2019 meddelt accept om etablering af teltdug på eksisterende gyllebeholder på Tulvej 5, 4700 Næstved.

Næstved Kommune har behandlet en anmeldelse på Tulvej 5, 4700 Næstved om etablering af en teltoverdækning på ejendommens største gyllebeholdere (2400 m³). Vi har vurderet at anmeldelsen overholder de kriterier, der er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 og derfor ikke kræver et tillæg af ejendommens eksisterende miljøgodkendelse.

Hvis du har interesse i sagen, kan du ved henvendelse til Næstved Kommune få tilsendt en kopi af afgørelsen. Du skal rette henvendelse til Center for Plan & Miljø på tlf. 55 88 61 90 eller på mail

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 4.11.2019. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde vejledningen. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 7. oktober 2019