Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle

14. oktober 2019

Næstved Kommune har den 14.10.2019 meddelt ny miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle.

Den 21.8.2019 meddelte vi miljøgodkendelse til udvidelse af den eksisterende svineproduktion på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle. Sagen er blevet påklaget og vi har derfor genoptaget sagsbehandlingen på baggrund af nye oplysninger. I forbindelse med genbehandlingen trækkes afgørelsen af den 21.8.2019 tilbage.

Der er ansøgt om etablering af en ny stald, som opføres parrallelt med den eksisterende. Den eksisterende stald bliver forlænget mod øst. De ældre staldanlæg, som ligger mod syd bliver taget ud af drift i forbindelse med udvidelsen. Derudover bliver der opført en fortank og gødningshus. Der vil blive en produktion af søer og smågrise med et samlet produktionsareal på 11.031 m².

Læs afgørelsen her (pdf, nyt vindue)

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 11.11.2019. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde vejledningen.. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 14. oktober 2019