Landzonetilladelse - Troldebjergvej 3

10. september 2019

Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Troldebjergvej 3, 4700 Næstved

Landzonetilladelse til opsætning af antennemast og etablering af adgangsvej på matr. nr. 2p, Guderup By, Herlufsholm, beliggende Troldebjergvej 3, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 8. oktober 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 10. september 2019