Databeskyttelse

Næstved Kommune har stort fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

For at vi som kommune kan levere vores services og ydelser, har vi brug for informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. Den måde, kommunen behandler informationer om borgerne på, er reguleret i forhold til den europæiske Persondataforordning og i den danske Persondatalov. Forordningen og lovgivningen pålægger kommunen handlepligter i forhold til at beskytte og værne oplysningerne om borgerne.

Principper, som kommunen skal efterleve

Når kommunen bruger oplysninger om borgerne, sker det altid på baggrund af en lovbestemmelse eller et konkret samtykke fra borgerne.

Kommunen anvender ikke oplysningerne til andet formål end det formål, som oplysningerne er indsamlet til, medmindre en lov pålægger kommunen denne brug.

Kommunen har endvidere oplysningspligt over for borgerne, når oplysninger om borgerne behandles. Kommunen må ikke uden borgerens viden anvende oplysninger, medmindre det fremgår af en konkret lovbestemmelse eller et samtykke.

Du har som borger altid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, og til hvilken brug, kommunen behandler oplysninger om dig

De oplysninger, som kommunen bruger, skal være rigtige og ajourførte. Kommunen skal sikre princippet om rigtighed, når kommunen træffer afgørelser. Borgeren har altid krav på, at forkerte og ikke-ajourførte oplysninger berigtiges.

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig fra andre end dig selv. Ved disse behandlinger bestræber vi os på ikke at indhente flere oplysninger end nødvendigt for at kunne behandle din sag.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

Du har altid ret til at få at vide, hvor fra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af dine sagsforhold i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt. Der er forskellige retningslinjer for en sag i fx Jobcentret, en byggesag eller jobansøgning.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde bliver oplysningerne overført til et arkiv. Dette reguleres af arkivloven.
Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen.

Om kommunens systemanvendelse

Når kommunen bruger oplysninger om borgeren og træffer afgørelser, så indgår personoplysningerne i forskellige sags- og dokumenthåndteringssystemer. I mange tilfælde bliver oplysningerne fra disse systemer videregivet til statslige myndigheders databaser. Denne videregivelse af oplysninger sker altid på baggrund af lovbestemmelser.

Sker der et sikkerhedsbrud på kommunens systemer, skal kommunen underrette de berørte borgere om dette brud.

Kommunens systemer er indrettet på en sådan måde, at medarbejdere kun får adgang til de personoplysninger, som den pågældende medarbejder har brug for at løse i sit daglige arbejde. Medarbejderne har endvidere tavshedspligt.

Kommunen indgår databehandleraftaler med de leverandører, som leverer systemer til kommunens sagsbehandling. I de aftaler forpligtes leverandøren og dennes underleverandører til at overholde forordningens og lovens bestemmelser.

Ønsker du at klage over kommunens behandling af dine personoplysninger?

Du kan henvende dig til Datatilsynet, hvis du ønsker at klage

Har du spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, vil du gøre indsigelse mod behandling, eller andet, kan du henvende dig til kommunen via din e-boks , eller du kan henvende dig til det center i kommunen, der behandler din sag.

Databeskyttelsesrådgiver

Kommunen skal dokumentere, at de principper, som kommunen skal overholde, bliver efterlevet. Derfor har kommunen ansat en databeskyttelsesrådgiver, en DPO, som skal rådgive om at håndtere persondata på lovlig og sikker vis.

Databeskyttelsesrådgiveren refererer til kommunens øverste ledelse, som skal orienteres, når databeskyttelsesrådgiveren bliver opmærksom på, at reglerne ikke efterleves. Databeskyttelsesrådgiveren kan blive opmærksom på forhold via sit generelle tilsyn, men borgere kan også gøre databeskyttelsesrådgiveren opmærksom på behandlinger, der er i strid med reglerne.

Du kan således godt kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde har krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Kontaktoplysninger på Næstved Kommunes databeskyttelsesrådgiver:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Tlf.: 72 27 30 02
E-mail:
Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/naestved

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside

Næstved Kommune
Kontakt Center for Politik og Udvikling, Team strategi og digitalisering
Telefon: 5588 5858