Skip to main content

Ung gravid - Ung mor

Ung gravid – Ung mor er et tværfagligt tilbud, hvor både jordemoder, sundhedsplejerske og andre kan hjælpe dig, hvis du er under 21 år på fødsels tidspunktet

Indhold

  Hvem er med i ung mor tilbuddet?

  • Alle unge gravide der er under 21 år ved barnets fødsel
  • Alle tilflyttere til Næstved Kommune, hvor mor er under 21 år ved barnets fødsel, og barnet er under 10 måneder.

  Hvis en ung mor føder præmaturt, bliver der etableret samarbejde med en sundhedsplejerske med specialviden omkring præmature. Den unge mor tilbydes at deltage i ung mødregruppe.

  Forberedelserne hos jordemoderen


  Som ung gravid bliver du automatisk tilknyttet til en bestemt jordemoder, der følger dig og dit barn - med undersøgelser, vejledning og praktisk støtte igennem din graviditet.

  Tilbud hos jordemoderen

  Som en del af forberedelserne har du hos jordemoderen mulighed for:

  • Individuelle konsultationer, hvor barnets far er velkommen til at deltage
  • Ekstra ultralydsscanninger
  • Fødselsforberedelser i en gruppe sammen med andre unge gravide
  • At din partner tilbydes at deltage i fødselsforberedelserne 2 af gangene
  • At drøfte forskellige emner omkring graviditet og fødsel til fødselsforberedelserne
  • At se fødegangen på sygehuset og en film om en fødsel

  Jordemoderen giver sundhedsplejersken besked om din terminsdato. Du tilbydes et tidligt graviditetsbesøg af din sundhedsplejerske hjemme hos dig selv.

  Mød andre unge i mødregruppen

  Som ung nybagt mor får du og dit barn tilbud om ung mødregruppe.

  Hvad sker i mødregruppen:

  • At mødes med andre unge mødre og skabe nye venskaber
  • At tale om forskellige måder at være sammen med dit barn på
  • At tale om det der optager dig lige nu, eksempelvis dit barns udvikling, familieliv eller hvad du ellers tumler med
  • Vejledning og praktisk støtte i forhold til dit barn
  • Inspiration til og viden om eksempelvis kost, prævention, børns udvikling og sprog, dagpasningsmuligheder eller uddannelses- og jobmuligheder
  • Vi spiser frokost sammen
  • Det er gratis for dig og dit barn
  • Der deltager to sundhedsplejersker hver gang.

  Mødregruppen mødes hver anden uge.

  fra kl. 10.15-13.00 Herlufsholmvej 20, 4700 Næstved - i alt 5 gange.

  Vuggestuetilbud

  Som ung gravid – ung mor har du mulighed for at komme i "praktik" i en vuggestue, tæt på din bopæl. Du tilknyttes en fast kontaktpædagog, der vejleder og støtter dig gennem praktikperioden. Dit barn vil blive tilbudt en plads i vuggestuen efter endt barselsorlov. Det er sundhedsplejersken der er dig behjælpelig med at komme i vuggestuetilbud og kan formidle den videre kontakt til samarbejdspartner.

  I vuggestuetilbudet har du mulighed for:

  • At starte i praktik i vuggestuen allerede under din graviditet
  • At få mere viden og erfaring, så du kan give dit barn den bedste start på livet og dig selv den bedste start i rollen som mor
  • Tværfaglige møder med både sundhedsplejersker og kontaktpædagog
  • At kontaktpædagogen besøger dig og dit barn hjemme de første 3-4 mdr.
  • At du og dit barn vender tilbage til praktiken i vuggestuen
  • At dit barn er garanteret en plads i vuggestuen.

  Hvad er baggrunden for opstart af vuggestuetilbudet?

  I Næstved kommune har vi siden 2002 udarbejdet et pilotprojekt for alle unge gravide/unge mødre, som føder, inden de fylder 21 år.

  Tilbudet har hidtil bestået af individuel konsultation og grupper hos den jordemoder som deltager i projektet. Efter fødslen får den unge tætte hjemmebesøg af sundhedsplejerskerne, som deltager i projektet, og vi fortsætter med et udvidet tilbud om mødregrupper.

  Et yderligere behov har været et tilbud til de unge piger, der har brug for ”noget ekstra”, ikke en foranstaltning, men et tiltag, hvor de stadig kan forblive i ”normal området”.

  Målgruppen er de unge gravide/unge mødre, der er bærere af en negativ social arv, et ringe netværk af familie/venner og som ofte mangler de gode billeder af mor-rollen.

  Vuggestuetilbuddet blev en realitet i 2004 på baggrund af puljemidler fra Næstved Kommune.

  Fra 2006 - 2007 finansieres og udbygges vuggestuetilbuddet af Satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen.

  Fra januar 2008 forankres vuggestuetilbuddet i Næstved kommune.

  Målet er: at give den unge gravide/unge mor hjælp, omsorg og viden, så hun får mulighed for at skabe positive relationer og tilknytning sit barn, så barnets behov og udvikling tilgodeses.

  Hvordan opnås en tæt mor -barn relation?

  For at mor kan give omsorg til sit barn, må hun lære hvordan. Dette gøres ved, at mor selv får omsorg fra kontaktpædagogen. Når mor får omsorg, kan der skabes mulighed for, at hun kan overføre det til sit eget barn.

  Arbejdet i vuggestue er “modelarbejde” udført af kontaktpædagogen, hvor der dannes relationer til mor og barn med respekt, ydmyghed og lydhørhed.

  Ved at give mor nye billeder på, hvordan relationen kan opleves og udvikles, findes kompetencerne til at danne nye relationer og udvikle de allerede eksisterende.

  Pædagogen i vuggestuen skal både fremstå som professionel og som et menneske med følelser, der har lyst til at være sammen og dele sin viden med den unge mor og hendes baby.

  Den unge kan ikke lære at være mor alene gennem ord, men hun skal vises hvordan, og her har kontaktpædagogen og vuggestuen en helt særlig kvalitet og styrke, dette både i omsorg for barnet og i arbejdet med relationer.

  Ved at mor eks. står ved siden af ved puslebordet, får hun ægte billeder af hvordan tingene kan gøres, og når hun selv tager over, skal hun anerkendes for alt det gode hun gør med sit barn og vejledes i det der skal styrkes.

  Hvorfor en kontaktpædagog?

  Vi tror på, at udvikling sker når der bliver etableret gode relationer, hvor mor føler sig set og anerkendt.

  De unge som visiteres til vuggestuetilbudet er ofte piger, der har oplevet afbrudte relationer. Måske har de været anbragt på døgninstitution og senere i familiepleje, ofte har de ingen kontakt til tidligere plejefamilie og deres egne forældre er som oftest skilt og den unge har et meget skrøbeligt netværk i sin biologiske famille. Barnets far kommer ofte fra samme vilkår, så sammen har de ikke mange positive oplevelser på gode relationer. Dette gør ofte, at de har svært ved at knytte sig til andre mennesker og have tillid til dem, måske især os fra det ”offentlige”, derfor er det meget vigtigt, at den unge mor kun bliver knyttet til en pædagog.

  Hvordan visiteres til vuggestuetilbudet?

  Nogle af de unge er kendt i Center for Børn og Unge i forvejen, en anden mulighed er fra jordemoder, andre opspores i sundhedsplejerskens graviditetsbesøg, hvor familien orienteres om tilbuddet.

  Den unge mor visiteres gennem sundhedsplejersken til en vuggestue, der så vidt muligt ligger tæt på den unge gravide/ unge mors bopæl.

  På 1. møde deltager den kommende mor og gerne den kommende far, sundhedsplejersken, kontaktpædagog og leder af institutionen.

  Pædagogen og den unge udarbejder senere i fællesskab en handleplan for 1. periode.

  Hvornår kan den unge gravide/ unge mor starte i vuggestue.

  Under graviditeten:

  er den unge gravide i praktik/aktivering efter aftale med jobcenteret, skolevejleder m.m. og vuggestuen. Den unge gravide starter efter sundhedsplejerskens graviditetsbesøg (ca. Uge 14-16)

  Når den unge 4 uger før fødslen går på barsel, kommer pædagogen på hjemmebesøg x 1 ugentlig eller efter aftale.

  Når barnet er født:

  • Pædagogen kommer på hjemmebesøg 1 gang om ugen i de første måneder
  • Når mor har overskud til at komme i vuggestuen sammen med sit barn, kan der aftales tider med kontakt pædagogen.
  • Når barnet er ca. ½ -1 år er det sikret en plads i vuggestuen, og starter på normal vis. Mor kommer videre i uddannelse eller job.

  Det tværfaglige samarbejde i vuggestuetilbudet

  • De to sundhedsplejersker er tilknyttet som konsulenter til de fem vuggestuer
  • Der holdes løbende kontakt med kontaktpædagog, forældre og sundhedsplejerske
  • Der tilbydes supervision hver 6. uge af psykolog fra Center for Børn og Unge til pædagogerne
  • Erfa møde hver 2. mdr. for kontaktpædagoger, pæd. konsulent og sundhedsplejersker
  • Faglige udviklingsdage to gange om året for pædagoger, sundhedsplejersker og pædagogisk konsulent som tovholder.

  Kontakt

  CBU - Børnefamilieenheden

  Telefon: 5588 3160

  Send digital post (kræver nemid)