Gå til hovedindhold

Lån til betaling af ejendomsskat

Næstved Kommune yder lån til Ejendomsskatter (grundskyld) og tilslutning til kollektive anlæg, hvor der er tilslutningspligt. F.eks. vand, naturgas, fjernvarme og kloak.

hus i skov kant

Indhold

  Du kan søge lån til betaling af ejendomsskat i ejerbolig i henhold til "Lov om lån til betaling af ejendomsskatter".

  Forudsætninger

  - Du eller din ægtefælle skal have fast bopæl i Danmark.
  - Har nået folkepensionsalderen.
  - Eller modtage social pension.
  - Eller modtage delpension
  - Eller modtage efterløn.

  Lånevilkår

  Som sikkerhed for lånet vil kommunen sørge for, at der bliver tinglyst et skadesløsbrev eller ejerpantebrev i ejerboligen inden for den offentlige vurdering.

  Du vil hvert år inden den 15. marts modtage en opgørelse over det du skylder den 31. december året i forvejen.

  Lånet bliver forrentet med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit på alle udestående realkreditobligationer af de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Ved salg af ejerboligen bliver lånet indfriet.

  Ansøgning

  Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du kan få tilsendt eller udleveret i Borgerservice, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller på telefon 5588 5588.

  Du kan også vælge at betjene dig selv:

  Gå til blanketten Lån til betaling af ejendomsskatter
  Blanketten kan benyttes med eller uden NemID.

  Klageadgang

  Det Byrådet har besluttet i henhold til "Lov om lån til betaling af ejendomsskatter" kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

  Link til Lov om lån til betaling af ejendomsskatter

  Administrationsgrundlag

  Administrationsgrundlag for aflysning af skadesløsbreve / ejerpantebreve vedr. lån til ejendomsskattebetaling, hvor frit salg ikke sikrer indfrielse af panthæftelse.

  Det fremgår af lov om lån til betaling af ejendomsskatter § 4, at der til sikkerhed for tilbage- betaling af lån til ejendomsskatter skal tinglyses et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev med pant i ejendommen. Pantet skal sikres inden for den senest ansatte ejendomsværdi.

  Af loven fremgår tillige, at lånebeløb med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer jf. § 5.

  En tvangsauktion kan forringe kommunens muligheder for at få indfriet ejendomsskattegælden, da omkostninger ved tvangsauktioners afholdelse går forud for indfrielse af pant. Den kommunalfuldmagtsretlige grundsætning om pligt til at handle økonomisk ansvarligt kan derfor i helt særlige tilfælde hjemle en åbning for aflysning af skadesløsbrevet uden indfrielse af restgæld mod, at restgæld omdannes til personlig fordring.

  Hvis Næstved Kommune vurderer, at kommunen, ved et tilsagn om frit salg uden fuld dækning af ejendomsskattegælden, kan stilles bedre i økonomisk henseende ved det frie salg, kan de efter en konkret vurdering beslutte en aflysning af pantebreve uden indfrielse af restgæld mod, at restgæld omdannes til personlig fordring.

  Skabes der i konkrete tilfælde ikke en formodning om, at kommunen ved tilsagn om frit salg vil stilles ringere ved et tvangsauktionssalg, så skal kommunen afslå at give tilsagn om frit salg, hvor panthæftelse til sikring af ejendomsskat ikke indfries.

  Tilsvarende skal kommunen afslå at give tilsagn om frit salg, såfremt skyldneren ikke yder de oplysninger til sagen, som kommunen fordrer for vurdering af kommunens muligheder for aflysning af pantebrevet.

  Kommunen skal i administration af ovenstående sikre ligebehandling af skyldnere.

  Et evt. tilsagn om frit salg må på ingen måde ske af hensyn til skyldners økonomi. Eneste hensyn er hensynet til at sikre kommunen den bedst mulige dækning af pantet.

  Procedure for ansøgning om aflysning af pantebreve uden indfrielse af restgæld:


  Låntager, dennes rådgiver eller en evt. bobestyrer skal henvende sig skriftligt til Center for Koncernservice. Se kontaktinfo nederst på siden.

  Henvendelsen ”ansøgningen” skal indeholde følgende redegørelser og dokumenter (*)

  Redegørelse for låntagers økonomiske situation til brug for vurdering af tilbagebetalingsevne.

  Udtalelse fra låntagers bank, som beskriver overvejelser og budget, som har indgået i ansøgningen om aflysning af pantebrev uden indfrielse af restgælden.

  Redegørelse for, at salgsprisen er den højst opnåelige ved fremsendelse af udbudsmateriale.

  Salgsopstilling med provenuberegning.

  Oplysninger om udbudsperiode, salgspris, mægler, annoncering og indkomne tilbud

  Andre for sagen relevante oplysninger

  Det er skyldner, som skal sikre, at de oplysninger, som kommunen efterspørger fremskaffes.

  Kommunen er ikke, i sager om tilsagn til frit salg, borgerens rådgiver eller advokat.

  Der er særlige regler i kommunen for anmeldelse af krav i dødsboer og tvangsauktion.

  Det er Center for Koncernservice, som har ansvaret for at behandle ansøgninger, som fremsendes i relation til dette administrationsgrundlag.

  Ved en evt. tilladelse til salg i fri handel, med tilhørende aflysning af pantebrevet uden indfrielse af restgæld, vil restgælden omdannes til en personlig fordring via et frivilligt forlig.

  Ved dødsboer indgår restgælden som et simpelt krav i boet.

  Næstved kommunes behandling af henvendelser om aflysning af pantebreve uden indfrielse af restgæld:

  Ved vurderinger af henvendelser om frit salg uden indfrielse af ejendomspant skal det, ud fra en helt konkret og individuel vurdering kunne konstateres, at den økonomiske gevinst for kommunen, ved tilsagn om salg til under panthæftelsen, er større end, hvis kommunen insisterer på nedbringelse af panthæftelsen via provenuet fra en tvangsauktion.

  En evt. tilladelse til salg betinges af, at panthavere dækkes ind efter prioritetsordenen samt at ingen del af provenuet tilfalder låntageren.

  Næstved Kommune betinger sig at godkende købsaftalen forinden et endeligt salg.

  Ovenstående punktopstillede elementer (*) indgår i en konkret og individuel vurdering.

  Center for Koncernservice forbeholder sig ret til at forlange en uvildig vurdering fra en anden mægler hvis der er tvivl om at salgsprisen på ejendommen er korrekt.

  Næstved Kommune har en ekspeditionstid på højst 15 hverdage, hvorefter låntager kan forvente et svar på ansøgningen. Svaret sendes pr. digital post.

  I tilfælde af, at kommunen beslutter at aflyse pantebrevet uden indfrielse af restgæld, vil restgælden omdannes til en personlig fordring via et frivilligt forlig. Forliget skal underskrives af låntager INDEN aflysningen af skadesløsbrevet og der skal være indgået en aftale om tilbagebetaling af restgælden.

  Ved dødsboer indgår restgælden som et simpelt krav i boet.

  Interne sagsprocedurer:

  Alle henvendelser arkiveres straks i ESDH systemet på lånetagers cpr.nr.

  Alle relevante dokumenter arkiveres i sagen

  En evt. tilladelse skal godkendes af Centerchefen i Center for Koncernservice

  Frivilligt forlig underskrives og arkiveres i sagen. Hvis aftalen ikke overholdes rykkes låntager. Kravet oversendes til SKAT (efter 1. rykker), hvis aftalen ikke overholdes.

  Ovenstående retningslinjer er godkendt i Økonomiudvalget den 12. september 2016

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)