Gå til hovedindhold
Byggegrunde
Parcelhusgrunde
Jordbrugsparceller

Jordbrugsparceller - Ølsevej 4, 6 og 8, Sandby, Glumsø

Udbud af jordbrugsparceller i udkanten af Sandby ved Glumsø. Området ligger ved grænsen mod det åbne land. Der er udstykket 3 jordbrugsparceller på hver 3.000 m2.

Billede af jordbrugsparceller i Sandby

Indhold

  Jordbrugsparceller er en alternativ boligtype som giver mulighed for hobbylandbrug.

  Det er således formålet med udstykningen, at variere det eksisterende boligudbud for at øge landsbyen attraktivitet, og imødekomme de særlige behov som nogle borgere har for pladskrævende aktiviteter. Fordi parcellerne er relativt store kan de imødekomme borgere med ønsker om en bolig med særlig grøn profil; eksempelvis grøntsagsdyrkning, solpaneler osv.

  På jordbrugsparcellerne kan der drives hobbylandbrug med et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, bestående af op til 30 stk. høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. Der kan ikke forventes tilladelse til at udvide dyreholdet eller holde kvæg, heste, får, geder og lignende.

  Forrige Næste

  Der er et mindre areal, som er udstykket til offentligt areal. Meningen er at området kan anvendes rekreativt af hele Sandby.

  I øjeblikket anvendes arealet som nyttehave og er meningsfuldt afgrænset og velplejet. Det væsentlige ved at udstykke arealet til offentligt område er ikke at sikre nyttehavens fortsatte eksistens, men at sikre landsbyen et offentligt område i fremtiden.

  Her kan etableres bålplads, legeplads og andet der understøtter det sociale liv i landsbyen, arealets rekreative funktions og plejen af arealet.

  Luftfoto fra webgis over Ølsevej 4- 8 i Sandby

  Udbuddet sker i henhold til udbudsbekendtgørelsen nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Næstved Kommunes datapolitik

  Grundene udbydes til en pris på 187.500 kr. pr. grund.

  Grunde kan ikke reserveres, og der gives ikke forkøbsret.

  Der skal indsendes et købstilbud. Og såfremt der er mere end én tilbudsgiver pr. grund, vil tilbudsgiverne blive givet en kort frist til at afgive nye tilbud, hvorefter højestbydende tilbud accepteres.

  Der gives i øvrige tilfælde accept når der alene er modtaget ét købstilbud uden forbehold, og hvor finansiering er dokumenteret.

  Hvis du ønsker at afgive tilbud på en grund, skal du udfylde købstilbudsblanketten med MitID. 

  Du kan se et udkast til købstilbudsblanketten her.

  Spørgsmål til plan- og bebyggelsesregulerende forhold kan rettes til plan-og byggemyndighed.

  Kontakt:

  Husk at kommunen kun tager stilling til det afgivne tilbud, hvis der vedlægges en bankerklæring/-garanti eller lignende som dokumentation for købers betalingsevne.

  Købstilbud udfyldes og sendes digitalt eller sendes som brev til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura - Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Kuverten mærkes "købstilbud".

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Byrådet forbeholder sig ret til, at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

  Lokalplan 042 for område til jordbrugsparceller i Sandby har til formål, at sikre relativt frie rammer for den nye bebyggelses udformning og placering. Det giver plads til, at nye teknologier og materialer kan tages i anvendelse ved opførelsen.
  Dog skal der ved placering af beboelsesejendomme og vurdering af bebyggelsestæthed tages højde for den øvrige bymæssige bebyggelses struktur og udtryk. De tre jordbrugsparceller kan medvirke til styrke miljøet strukturelt, visuelt og muligvis socialt.

  Byggefeltet er placeret op mod Ølsevej, så det øvrige område ligger ud til det åbne land. Hovedparten af den nye bebyggelse, herunder stuehus og tilhørende garage, skal placeres i byggefeltet. På den øvrige grund må der alene placeres bygninger til brug for ejendommens drift. Lokalplanområdet ligger i landzone med bonusvirkning. Det vil sige, at der ikke kræves landzonetilladelse til bebyggelse og anlæg som er nødvendige for lokalplanens gennemførelse.

  Lokalplanen giver mulighed for at der på hver parcel bygges et stuehus - længehus - med carport/værksted på omtrent 300 m2 langs Ølsevej, som er den eneste vej lokalplanområdet kan vejbetjenes fra. Udover stuehus og garage er der mulighed for at bygge op til 200 m2 stald, drivhus, værksted, redskabsskur, pavillon og lignende småbygninger der relaterer sig til ejendommens drift.

  Det er tilladt at drive virksomhed i ejendommene, eksempelvis gårdbutik, vejbod, åben have, blomsterplukning og lignende som er foreneligt med områdets landlige karakter - så længe det ikke er til gene for områdets øvrige beboere. Af hensyn til områdets øvrige beboere kan det ikke tillades at drive vognmandsforretning, entreprenørvirksomhed, autoværksted, eller anden håndværksmæssig virksomhed på adressen.

  Links

  Kontakt

  Center for Ejendomme og indkøb

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler