Boligområdet - Kvædevænget - Næstved syd

Kommende udbud af parcelhusgrunde på Kvædevænget i Næstved. Næstved Kommune forventer på nuværende tidspunkt at kunne udbyde grundene til salg ultimo 2020. Overtagelse af grundene forventes til februar 2021.

13. okt 2020

Med den nye omfartsvej, Ring Syd, og etablering af ny rundkørsel ved Vordingborgvej er der skabt mulighed for udvikling af et nyt bolig- og erhvervsområde i den sydlige del af Næstved by.

Det nye boligområde får vejnavnet Kvædevænget. Det skal samtidig oplyses, at erhvervsgrundene langs Vordingborg får vejnavnet Ved Mejeriet.

Området ligger på et landbrugsareal mellem boligområdet Æble- og Pærevænget og Vordingborgvej. Lokalplanen giver mulighed for etablering af bolig- og erhvervsbebyggelse, som bebyggelse i 8,5 meters højde i op til 2 etager, og i boligområdet som en blanding af parcelhuse, rækkehuse og dobbelthuse.

Der vil være mulighed for opførelse af ca. 40 parcelhuse og ca. 14 boliger til tæt-lav samt udstykning af 3-4 erhvervsgrunde.

Der er foretaget forundersøgelser og forprojektering. Det drejer sig om arkæologiske undersøgelse samt evt. udgravninger, og geotekniske undersøgelser med henblik på byggemodning.

Grunde til tæt-lav byggeri udbydes som storparceller.

Områdets anvendelse - Bilag 1 fra lokalplanen vedr. anvendelse.
Delområde I - langs Vordingborgvej må kun anvendes til erhverv.
Delområde II – støjafskærmning i form af jordvold.
Delområde III – tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse. Forventes udbudt som to storparceller.
Delområde IV – Parcelhuse eller tæt/lav bebyggelse i form af dobbelthuse.
Parcelhusgrundene udstykkes i en minimum størrelse på 700 kvm. pr. grund.

Link til udstykningsforslag fra april 2020.

Deklaration - deklarationer vil blive udarbejdet vedr. byggepligt, tilbageskødning samt grundejerforening.

Salgspriser

Parcelhusgrundene forventes at blive sat til salg for 720 kr. pr. m2 ekskl. moms.

Tilbudsgivning

Det skal oplyses, at det ikke vil være muligt at reservere grunde.

Salgsvilkår

Salgsvilkår vil løbende blive lagt på hjemmesiden i takt med byggemodningen.

Vedr. varmeforsyning kan det oplyses, at området er udlagt til individuel opvarmning. Bygningsopvarmning skal baseres på vedvarende energi. Herved forstås individuelle varmepumper (luft til luft eller jordvarme)

Relevante artikler