Storparceller - Spiræavej, 4700 Næstved

Udbud af 4 matrikler - matr.nr. 2ex, 2du, og 2bk, samt en del af matr.nr. 2dt, Grimstrup Næstved Jorder til boliger og offentlige formål på Spiræavej i Næstved.

25. feb 2020

Der udbydes et samlet areal på 7.620 m2 heraf et fællesareal på 840 m2.

Det består af følgende matrikler på Spiræavej.

  • Matr.nr. 2ex, Grimstrup Næstved Jorder på 1.419 m2.
  • Matr.nr. 2du, Grimstrup Jorder på 2.833 m2.
  • Matr.nr. 2bk, Grimstrup Næstved Jorder på 1.182 m2.
  • En del af matr.nr. 2dt, Grimstrup, Næstved Jorder - 1.346 m2.

Området er omfattet af lokalplan B49.1-2, hvoraf det fremgår at området kan anvendes til boliger (parcelhuse, rækkehuse eller dobbelthuse) og offentlige formål.

Minimums grundstørrelsen for et dobbelthus er 1.200 m2, for et parcelhus 700 m2 og for rækkehuse 150 m2.

Der skal udlægges et fælles friareal som vist med skravering på kortbilag til lokalplanen. Friareal skal anvendes som fælles grønt areal for bebyggelsen. Parkering, affaldshåndtering og indkørsel skal etableres andet sted på grunden. I øvrigt skal fælles friareal ifølge kommunens generelle retningslinjer for tæt-lav-bebyggelse udgøre mindst 5% af det samlede grundareal.

Der skal udlægges et antal parkeringspladser svarende til 1½ p-plads pr. bolig ved tæt-lav-bebyggelse.

Der er i delområdet nedgravet et 50 KV el-kabel, som er indtegnet på kortbilag 1 til lokalplanen.

Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage. Bygningshøjden må ikke overstige 6 m. Taghældningen skal være mellem 10 og 30 grader. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 30 .

Matr.nr. 2bk, Grimstrup Næstved Jorder hører ligeledes under kommuneplanramme 1.4 BE14.1. Plannavn: Grimstrupvej-Hindbærvej-Solbærvej-Sandholmvej-Syrenvej m.fl. Plandistrikt: 1.4 Lille Næstved. Anvendelse generelt: Blandet bolig og erhverv. Anvendelse specifik: Blandet byområde. Anvendelse konkret: Åben lav bolig.

Matr.nr. 2du og 2ex, samt 2dt, Grimstrup Jorder hører under kommuneplanramme: 1.4 B49.1. Plannavn: Spiræavej-Forsytiavej-Jasminvej. Plandistrikt: 1.4 Lille Næstved. Anvendelse generelt: Boligområde. Anvendelse specifik: Blandet boligområde.

Bebyggelsens udseende. For al bebyggelse, herunder institutioner og fælleshuse gælder, at udvendige bygningssider skal fremstå som murværk i gule tegl eller med pudsede eller vandskurede facader eller som træfacader. Facader skal fremstå i hvide, lysegule eller lysegrå farver. Tage skal dækkes med samme materiale inden for de enkelte delområder.

Salgspris

400 kr. excl. moms pr. m2. Salg til højstbydende efter udbud. Arealerne er ikke byggemodnede. Køber skal afholde omkostninger til byggemodning, herunder tilslutningsbidrag.

Tilbudsgivning

Ingen frist. Skriftligt købstilbud skal fremsendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura - Grundsalg, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved.

Grunden udbydes på sædvanlige vilkår med 2 års byggepligt samt forbud mod videresalg i ubebygget stand.

Udbuddet sker efter reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme, bkg. nr. 799 af 24. juni 2011. Byrådet forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Relevante artikler