Areal i Næstved Syd udbydes til projektudvikling (boliger)

Arealet er beliggende mellem Rolighedsvej og Grønlandsvej overfor Sct. Jørgens Park og har i en længere årrække henligget som grønt areal ind mod parcelhuskvarteret på Rolighedsvej.

25. maj 2020
Foto Parkvej DDG Copyright COWI

Indhold

  Arealet består af to matrikler (4br og 5gp Åderup Jorder) på i alt ca. 2.910 m2 og er i henhold til kommuneplanrammen 1.3.B8.1-1 udlagt til boligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 70 og maksimalt 4 etager.

  Det kan ikke forventes, at det ved lokalplanlægning bliver muligt at udnytte grunden i fuldt omfang i henhold til kommuneplanrammen, og købesummen er fastsat under hensyn hertil.

  Der er kollektiv varmeforsyning (fjernvarme) i området med tilslutningspligt for nye ejendomme. Arealet er beliggende i byzone og er områdeklassificeret som lettere forurenet.

  Salgspris

  Arealet udbydes til en vejledende pris på 2.800.000 kr. ekskl. moms.

  Inkluderet i grundprisen er:

  • Tilkørselsvej, fortov og vejbelysning

  Køber skal selv afholde nødvendige udgifter herudover til:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • Vej. Udgifter til projektering og etablering af krævet overkørsel og vejadgang. Eventuel projektering og etablering af interne veje og stier
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Udstykning
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet

  Der henvises i øvrigt til Faktablad - salgsvilkår for areal mellem Grønlandsvej/Rolighedsvej.

  Udbudsvilkår

  Arealet udbydes til salg i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 2011 (Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme) og sælges bedst muligt ud fra en kombination af pris og projekt.

  Arealet sælges bedst muligt og tidligst den 22. juni 2020 kl. 12.00 (en 4 ugers udbudsperiode). Indkomne købstilbud kan således tidligst behandles af Økonomiudvalget på møde den 18. august 2020.

  Købstilbud skal fremsendes på vedlagte købstilbudsblanket og skal angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Købstilbudsblanket

  Købstilbud skal være ledsaget af et projektmateriale, der giver et klart og gennemarbejdet billede af det arkitektoniske udtryk på projektet. Der skal desuden vedlægges en skitse over disponeringen af arealet og oplysninger om tilbudsgivers referenceprojekter.

  Desuden skal købstilbud ledsages af bankdokumentation samt tegningsudskrift, såfremt tilbudsgiver er en virksomhed.

  Købstilbud sendes elektronisk til Næstved Kommune på grundsalg@naestved.dk (sikker mailadresse) eller indleveres til Grundsalg, Center for Politik og Udvikling, Teatergade 8, 4700 Næstved, med mærket ”Købstilbud Grønlandsvej/Rolighedsvej”.

  Købstilbuddet er bindende for køber i indtil 4 måneder efter købstilbuds modtagelse hos sælger, idet køber i øvrigt er bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 2011 (Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme) forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste samtlige.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Relevante artikler