Gå til hovedindhold

Anvendelse af offentlige veje og pladser

Find oplysninger om, hvordan du kan anvende Næstved Kommunes offentlige veje og pladser.

Hjultorvet med Peder Bodilsens broncestatue Rytterstatue på murstenssøjle

Indhold

  De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet på anden måde. En del af et bymiljø er forretningernes vareudstilling, torvehandel, udeservering og andre arrangementer på vejarealerne.

  Alt dette er en mulighed i Næstved Kommune.
  Formålet med regulativet for anvendelse af offentlige arealer i Næstved Kommune er at opstille retningslinjer for, hvordan de offentlige vejarealer må benyttes, når de ønskes anvendt til aktiviteter, der ikke har færdselsmæssige hensigter. Målet er at opnå attraktive bymiljøer og samtidig sikre, at byer og gader er funktionelle med god fremkommelighed for borgere og erhvervsdrivende.

  Regulativet er vedtaget af kommunalbestyrelsen i maj 2020 og godkendt af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.
  Regulativets bestemmelser administreres af Næstved Kommune i samarbejde med politiet.

  Vejarealerne i Næstved Kommune er inddelt i henholdsvis offentlige veje og private fællesveje. Dette regulativ er gældende for de offentlige vejarealer i hele Næstved Kommune. 

  Hvis det ønskes at bruge de private fællesveje til andet end færdsel, skal der søges om tilladelse hos Næstved Kommune, der kan give tilladelse efter et offentligretligt hensyn. Dette regulativ gælder for alle offentlige veje og pladser i Næstved Kommune.

  Hvorvidt en vej er offentlig eller privat fremgår af Næstved Kommunes WebGIS:
  Se vejstatus på kortet

   

  For brug af offentlige vejarealer til andet end færdsel gælder følgende bestemmelser. For vareudstilling, udeservering samt andre midlertidige arrangementer og stadepladser gælder specifikke bestemmelser, som også kan findes i regulativet.

  Som hovedregel gælder følgende:

  Der skal ved udeservering, vareudstilling og lignende minimum være 1,5 m. fripassage på fortove, gåarealer mv., så færdsel kan ske uhindret. Brugen af de offentlige vejarealer skal følge principperne for gågader, sivegader, køregader samt Axeltorv og andre pladser.

  Ledelinjer til blinde og svagtseende skal friholdes for vareudstilling og andet materiel i en bredde på i alt 1,5 m. med mindst 0,5 m. til nærmeste forhindring.

  Til brug for dette regulativ er vejene inddelt i tre vejtyper, der betegnes som henholdsvis gågade, sivegade og køregade. Herudover er der Axeltorv og andre pladser. Der gælder forskellige bestemmelser for de tre vejtyper. På nedenstående kort kan det ses, hvordan vejtyperne er fordelt i Næstved Centrum.

  Næstved Centrum med angivelse af gågade, sivegade og køregade

  Kort over gågader, sivegader og køregader i Næstved by

   

  Gågader:

  Principskitse for gågader

  Gågader er skiltet som gågadezone, og i gaderne skal der friholdes et areal til gående og varetransport midt i gaden. Frirumsarealet skal som hovedregel have en bredde på 3,5 m. For Torvestræde og Ringstedgade i Næstved by udgør dette frirumsareal kanten af bordurstenene mod facaden fra begge sider og mod vejmidten. Arealet mellem frirumsarealet og facaderne kan anvendes til forretningsmæssigt brug.

   

  Sivegader:

  Principskitse for sivegader

  Sivegader er skiltet som gågadezone eller cykelzone, hvor kørsel samtidig er tilladt. Der tillades forretningsmæssig brug af gåarealerne mellem facade og køreareal, såfremt der kan friholdes et areal til gående i en bredde af mindst 1,5 m. På en kortere strækning kan denne bredde dog nedsættes til 1,3 m. Yderkant af fremspringende trappesten, søjle eller lyskasse med mere regnes som facade. Evt. vandrende skal friholdes. Forretninger på samme side af gaden skal indgå aftale om placering af vareudstilling, så der ikke skabes en slalomeffekt fra forretning til forretning.

   

  Køregader:

  Principskitse for køregade

  Der skal friholdes et fortovsareal i en bredde af mindst 1,5 m. målt fra kørebanekant, eller vejudstyr placeret af vejmyndigheden i fortovets kant, og mod bygningsfacade. På en kortere strækning kan denne bredde dog nedsættes til 1,3 m. Yderkant af fremspringende trappesten, søjle eller lyskasse med mere regnes som bygningsfacade. Arealet fra bygningsfacade og til frirumsareal må anvendes til forretningsmæssig brug.

  Axeltorv og andre pladser:

  Principskitse for Axeltorv

  På Axeltorv fastsættes en bredde for gående og varetransport på mindst 3,5 m. rundt langs kanten af torvepladsen målt fra kanten af vejudstyr i form af bænke, træer, affaldsbeholdere osv. og til bygningsfacade. Arealet fra bygningsfacade og til frirumsareal må anvendes til forretningsmæssig brug. Øvrigt areal på Axeltorv samt andre torve og pladser i kommunen, må benyttes efter aftale med kommunen.

  Renholdelse og oprydning:
  Indehaveren af en tilladelse til brug af offentlige vejarealer er forpligtet til at renholde arealet og holde det i god stand. Såfremt Næstved Kommune ikke finder renholdelsen tilfredsstillende, vil den nødvendige vedligeholdelse blive foretaget for den forpligtigedes regning.
  Alt inventar skal holdes rent, pænt og vedligeholdes.

  Lugt og støj:
  Ved udeservering, stadepladser og andre arrangementer skal der tages hensyn til de omkringliggende naboer.
  Der må ikke være unødig støj-, røg eller lugtgener fra f.eks. musik, grill eller røgelse. Støj skal overholde miljøstyrelsens støjgrænser. Al musik efter kl. 18:00 på hverdage og efter kl. 14:00 på lørdage skal foregå indendørs bag lukkede døre og vinduer medmindre særlig tilladelse er givet af Næstved Kommune. For mere information om lugt og støj henvises til Næstved Kommune.

  Parasoller og markiser:
  Opsætning af parasoller skal udføres færdselsmæssigt forsvarligt. Opsætning af markiser kræver tilladelse fra Næstved Kommunes Vejmyndighed. Frihøjden under parasoller og markiser skal være 2,2 m.

  Andre tilladelser:
  Det er den erhvervsdrivende eller arrangørens eget ansvar at have øvrige nødvendige tilladelser i orden som f.eks. næringsbrev, bevilling, miljøgodkendelse, fødevaredirektoratets godkendelse mv. for at kunne drive sin forretning eller gennemføre et arrangement.

  Ansvar og ret:
  Ansvaret for ting- og personskader, der forvoldes som følge af udstillede genstande eller genstande i forbindelse med anden handel, påhviler alene genstandens ejer.

  Sker der skade på vejens belægning eller udstyr på eller omkring det benyttede vejareal, er det indehaveren af tilladelsen, der er erstatningspligtig.

  Indehaveren af en tilladelse skal tåle ulemper og evt. driftstab som følge af arbejder i vejareal.

  Indehaveren af en tilladelse er ansvarlig for, at øvrig lovgivning overholdes.

  Næstved Kommune kan forlange handels- og udstillingssteder midlertidigt ryddet eller midlertidigt forbyde brug af arealet, når særlige omstændigheder gør sig gældende, herunder arrangementer i byen.

  Hvis reglerne i en lejeaftale eller dette regulativ ikke overholdes, skriver Næstved Kommune et påbud til lejeren om, at reglerne skal overholdes. Hvis reglerne fortsat ikke overholdes, kan Næstved Kommune opsige lejeaftalen og inddrage tilladelsen.

  Tilsynet med overholdelse af regulativets bestemmelser føres af Næstved Kommune. Overtrædes bestemmelserne i dette regulativ, kan genstande fjernes af Næstved Kommune uden varsel og overtrædelse kan straffes med bøde.

  Forretningsdrivende i Næstved Kommune har, hvis vejarealet egner sig, mulighed for at have vareudstilling foran deres forretning. Vareudstillingen må ikke være til gene for den øvrige færdsel på de offentlige vejarealer og tillades såfremt følgende bestemmelser overholdes:

  Vareudstilling må placeres efter principperne, der er angivet under Brug af vejareal og må ikke give færdselsmæssige gener. Opstillingen skal endvidere tage særligt hensyn til fremkommeligheden og ledelinjer for handicappede.

  Udstillingsarealer må kun benyttes ud for de erhvervsdrivendes egen facade, og må ikke fremlejes til andre. Endvidere skal porte, opgange og brandhaner friholdes.

  Der må kun benyttes løst stående materialer i forbindelse med vareudstilling. Vareudstillingen skal fjernes ved lukketid og i øvrigt være sikret mod at vælte. Lysmaster, træer og skiltestandere må ikke anvendes som støttestativ.

  Der skal ikke ansøges om tilladelse til vareudstilling, og der opkræves ingen afgift. Ønskes der salg fra vareudstillingen på vejarealet kræves særskilt tilladelse fra Næstved Kommune hertil.

  Næstved Kommune er interesseret i, at restauranter, beværtninger, caféer og lignende anvender de offentlige veje og pladser til udeservering, da det er med til at skabe et aktivt byrum. Dog må udeserveringen ikke forhindre eller besværliggøre færdslen i gader og på pladser. Derfor er der fastsat en række specifikke bestemmelser, foruden de overordnede bestemmelser, der skal regulere forholdene.

  Hvornår er der tale om udeservering?

  Begrebet udeservering dækker over brug af offentligt vejareal til servering af mad og/eller drikke. ”Blikfangsborde”, herunder maksimalt 2 caféborde og fire stole, der må placeres fra bygningsfacaden og 1 m. ud fra denne, betragtes ikke som udeservering. ”Blikfangsborde” kræver ikke tilladelse, men skal opfylde de overordnede bestemmelser for Brug af vejareal.

  Tilladelse til brug af areal til udeservering:

  Der skal søges om tilladelse til det areal, der ønskes anvendt til udeservering.
  Der stilles en garanti på 10.000 kr. til kommunen.
  Gangarealer skal forløbe langs butikkernes facader med udeservering på ydersiden af gangarealet. 

  Åbningstider:

  Det er tilladt at anvende udeserveringsarealet fra kl. 8.30 til kl. 22.00, dog fredag og lørdag til kl. 24.00. Dette gælder også selvom beværtningen har en tilladelse til udvidede åbningstider. 

  Inventar:

  Borde og stole skal være flytbare, af god kvalitet og placeret på flisebelægningen.
  Træterrasser må ikke etableres uden tilladelse. Træterrasser kan kun tillades, hvor der er terrænmæssige udfordringer, og skal udføres mindst muligt i omfang og højde, og udføres af materialer, som passer ind i byrummet.
  Udstyr som reklameskilte, figurer, belysning m.m. må ikke opstilles uden tilladelse. 
  Brug af hegn begrænses så vidt muligt, og skal alene sikre udeserveringsarealet, hvor arealet grænser til en mere befærdet vej. Andre afgrænsninger som f.eks. blomsterkummer og anden beplantning bør begrænses. Hegnet til afgrænsning af udeserveringsområdet skal nedtages i de perioder, hvor arealet ikke benyttes. Tilladelsen til udeservering kan være betinget af opsætning af hegn efter anvisning fra kommunen og efter angivet skitse, hvis området grænser til en befærdet vej. 

   

  Indholdet på de digitale infostandere skal understøtte godt liv, erhverv, læring og oplevelser som er særlige fokusområder i Mærk Næstved-visionen, og der er plads til seks annoncer på samme tid, da annoncerne kører i ring.

  Ved indfaldsvejene har infostanderne én skærm, mens infostanderne inde i byen har to skærme, en på hver side af standeren. Der er forskellige priser, alt efter hvor længe du vil annoncere og på hvilken infostander.

  LED-skærmene er elektroniske og kan ses døgnet rundt af bilister, cyklister og gående.

  Det er Grønnegades Kaserne Kulturcenter, der administrerer dem, og du kan finde alle oplysninger om leje af infostandere på www.infostandernaestved.dk

  Relevante artikler