Coronavirus - Spørgsmål og svar fra Center for Arbejdsmarked

Center for Arbejdsmarked er åben for dig, der har en aftale. Vi tager selvfølgelig de nødvendige forholdsregler.

10. aug 2020
Coronavirus

Da beskæftigelsesindsatsen er ved at åbne op igen er vi på nuværende tidspunkt ved at opdaterer denne side. Vær derfor opmærksom på, at der kan være indhold som allerede kan være ændret. Hvis du er i tvivl, så kontakt din sagsbehandler.

Sagsbehandlerne sidder klar ved deres telefoner i deres normale telefontid, ligesom du kan ringe til Næstved Kommunes kontaktcenter på 5588 5588.

Du kan også finde mere information på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside her.

Har du et spørgsmål, som du ikke synes bliver besvaret, er du velkommen til at sende en mail til os, login med Nemlog-in.

Er du indkaldt til samtale med Jobcenteret?

ÆNDRINGER PÅ VEJ. KONTAKT DIN SAGSBEHANDLER.

Skal du melde dig ledig?

Du skal melde dig ledig igennem jobnet.dk. Når du har meldt dig ledig, skal du søge om kontanthjælp, dagpenge, mv.

Er du visiteret til fleksjob og skal melde dig ledig?

Skal du søge kontanthjælp eller anden ydelse?

Hvis du har brug for at søge om offentlig forsørgelse, skal du kontakte jobcenteret telefonisk i den normale åbningstid eller henvende dig til din a-kasse.

Læs om dokumentationskravene til ansøgning om kontanthjælp her.

Hvis du bliver syg under coronakrisen

Folketinget har vedtaget en midlertidig lovændring vedrørende sygedagpenge som følge af covid-19, som du kan læse mere om her.

Skal du indlevere lønsedler ifm. supplering af ydelser?

Du skal fortsat indlevere dokumentation på optjent løn. Du kan indscanne dine lønsedler og sende dem til os her (du skal bruge NemId), eller du kan aflevere lønsedlerne i postkassen i Rådmandhaven 20.

Er du indkaldt til møde i Rehabiliteringsteamet?

Indtil videre vil møder i Rehabiliteringsteamet blive afholdt virtuelt. Det vil sige at afventer du behandling af din sag i Rehabiliteringsteamet, vil du blive kontaktet af din sagsbehandler, da vi skal have accept på behandling af sagen uden din tilstedeværelse.

Er du ansat i fleksjob?

Hvis du er i fleksjob, skal du følge de anvisninger, som du får fra den virksomhed, som du er tilknyttet. Hvis du eller din virksomhed ønsker at afslutte din ansættelse eller du hjemsendes, skal I være opmærksomme på, at det skal ske efter de retningslinjer, der fremgår af din ansættelseskontrakt eller overenskomst, med mindre ansættelsen er omfattet af Folketingets nyligt vedtagende særlovgivning eller aftaler indgået af arbejdsmarkedets parter som følge af COVID-19, Coronavirus.

Kan du som fleksjobansat deltage i arbejdsfordeling?

Hvis du er ansat på en arbejdsplads, hvor man taler om arbejdsfordeling, så er det en ordning, du som fleksjobansat også kan være en del af. Arbejdsfordeling betyder i praksis, at arbejdstiden nedsættes i en begrænset periode, uden at medarbejdere bliver afskedigede.

For at du kan få ledighedsydelse, skal arbejdsfordelingen være tilrettelagt således, at arbejdstiden bliver nedsat med hele dage.

Er du hjemsendt fra dit fleksjob?

Hvis du er hjemsendt fra dit fleksjob uden løn, så vil du kunne modtage ledighedsydelse i de uger du er hjemsendt.

Er du ansat i løntilskud?

Hvis du er i løntilskud, skal du følge de anvisninger, som du får fra den virksomhed, som du er tilknyttet. Hvis du eller din virksomhed ønsker at afslutte dit forløb, skal I være opmærksomme på, at det skal ske med det opsigelsesvarsel, der fremgår af din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Med mindre ansættelsen er omfattet af Folketingets nyligt vedtagende særlovgivning eller aftaler indgået af arbejdsmarkedets parter som følge af COVID-19, Coronavirus.

Det er fra 27. maj igen muligt, at etablerer nye praktik- og løntilskudsjob i private virksomheder. I de offentlige virksomheder må vi vente lidt endnu med det fysiske fremmøde, og det er derfor kun muligt at etableres digitale praktikker samt løntilskud for førtidspensionister.

Er du i virksomhedspraktik?

Det er fra 27. maj igen muligt, at etablerer nye praktik- og løntilskudsjob i private virksomheder. I de offentlige virksomheder må vi vente lidt endnu med det fysiske fremmøde og det er derfor kun muligt at etableres digitale praktikker samt løntilskud for førtidspensionister.

Er du i et revalideringsforløb?

Er du i uddannelsesrevalidering, skal du holde dig opdateret på skolens hjemmeside, ligesom du skal følge din arbejdsgivers anvisninger, hvis du er i virksomhedsrevalidering. Hvis du har spørgsmål, er du desuden velkommen til at kontakte din sagsbehandler på telefon eller mail.

Skal du søge enkeltydelse?

Enkeltydelser skal søges gennem borger.dk. Du kan finde det direkte link her.

Skal du søge helbredstillæg?

Skal du have refunderet udlæg til behandling?

Er du allerede godkendt til helbredstillæg, og skal have refunderet udlæg til behandling. Så skal du bruge vores selvbetjeningsløsning, som du finder her.

Er du arbejdsgiver eller selvstændig og vil du vide mere om den midlertidig lovændring vedrørende udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge?

Folketinget har vedtaget en midlertidig lovændring vedrørende udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19.

Midlertidig lovændring vedtaget som følge af COVID-19

Lov nr. 212 af 17. marts 2020 gælder for fravær, hvor 1. fraværsdag er 27. februar 2020 eller senere. Loven gælder frem til den 1. januar 2021.

Lovændringen gælder for følgende situationer:

  • Lønmodtageren/den selvstændige er syg pga. smittet med covid-19 eller er i karantæne, som følge af covid-19.
  • Lønmodtageren/den selvstændige der ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.

Lovændringen gælder fx ikke for følgende situationer:

  • Lønmodtageren/den selvstændige er i frivillig karantæne
  • Lønmodtageren er sendt hjem på grund af svigtende ordretilgang.
  • Lønmodtageren/den selvstændige arbejder hjemme

Selvstændige erhvervsdrivende får udvidet ret til sygedagpenge

  1. Selvstændige har ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis sygefraværet skyldes smitte med covid-19 eller karantæne som følge af covid-19. I disse tilfælde anses kravet om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens § 7 for at være opfyldt. Det forudsætter dog, at den selvstændige opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven.
  2. Selvstændige har ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag i (hele) den periode, hvor den selvstændige ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Bemærk, at sygedagpengelovens almindelige betingelse om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom i sygedagpengelovens § 7 ikke er opfyldt. Retten til sygedagpenge forudsætter, at den selvstændige opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven.

Sådan anmelder du fraværet

Fraværet skal ikke anmeldes via NemRefusion men på den særlige papirblanket NR104C, som du finder på KL’s hjemmeside.

Fraværet skal anmeldes til kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Dog gælder for fravær som følge af covid-19, med 1. fraværsdag i perioden fra den 27. februar 2020 og frem til lovens ikrafttrædelse den 18. marts 2020, at der kan anmodes om sygedagpenge indtil den 15. april 2020, uden at fraværet vil blive betragtet som for sent anmeldt.

Vær opmærksom på, at der som følge af hjemsendte kommunale medarbejdere kan være længere sagsbehandlingstid af din sag.

Arbejdsgiveren får ret til udvidet refusion

  1. En arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens fravær skyldes smitte med covid-19 eller karantæne som følge af covid-19. I disse tilfælde anses kravet om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens § 7 for at være opfyldt.
  2. En arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen i (hele) den periode, hvor lønmodtagerens fravær skyldes, at lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Der skal således være tale om, at lønmodtageren ikke kan arbejde fra hjemmet. Bemærk, at sygedagpengelovens almindelige betingelse om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom i sygedagpengelovens § 7 ikke er opfyldt. Retten forudsætter, at lønmodtageren opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven, og at arbejdsgiver udbetaler løn under fraværet.

For så vidt angår gruppe 1. i forhold til lønmodtagere, der på 1. fraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i sygedagpengelovens § 24, vil du alene være berettiget til sygedagpengerefusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden.

Sådan indberetter du i forhold til udvidet ret til refusion

Du skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion.

Langt det meste fravær som følge af covid-19 må forventes at have en varighed, som ikke overstiger arbejdsgiverperioden. Derfor anbefaler vi, at du først indberetter fraværet efter det er afsluttet, og at du i indberetningen angiver den sidste fraværsdag. Dette minimerer den administrative proces for dig, samt den efterfølgende administrative proces for din medarbejder og kommunen.
 
Når du søger om den udvidede refusion via NemRefusion, skal du anmelde fraværet og samtidig søge om refusion fra medarbejderens 1. fraværsdag. For at kunne søge om refusion fra 1. fraværsdag, skal du vælge årsagen ”Andre årsager” og angive ”Covid-19” i fritekstfeltet. Det er vigtigt, at du angiver den periode, som du søger refusion for.
 
Hvis medarbejderens fravær overstiger arbejdsgiverperioden, skal du anmelde sygefravær efter de gældende regler, dvs. inden for anmeldelsesfristen på 5 uger regnet fra 1. fraværsdag.

Særligt for arbejdsgivere, som normalt ikke udbetaler løn under sygefravær

Hvis du normalt ikke udbetaler løn under sygdom, men alene udbetaler sygedagpenge til din medarbejder i arbejdsgiverperioden, har du også mulighed for at søge om refusion for de sygedagpenge, du udbetaler i arbejdsgiverperioden, hvis din medarbejder enten er syg eller i karantæne.
Du skal følge ovenstående, men vær opmærksom på, at du skal svare ”Ja” på spørgsmålet ”Modtager medarbejderen løn under fraværet” (her svarer du normalt ”Nej”). De efterfølgende spørgsmål minder meget om de spørgsmål, du plejer at besvare.

Hvordan skal virksomheder forholde sig til COVID-19?

Vores gode kollegaer på Næstved Erhverv har lavet en guide til virksomheder, der har spørgsmål til Covid-19. Denne guide kan du finde på deres hjemmeside.

Kontakt

Næstved Kommune

Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

Telefon: 5588 5588

E-mail: naestved@naestved.dk

Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)