Landbrugsareal i Næstved Nord

Ca. 1,7 ha landbrugsjord af matr.nr. 8b, Øverup by, Herlufsholm udbydes til salg. Arealet er landbrugsareal og kan udelukkende erhverves til sammenlægning med en landbrugsejendom med eller uden beboelse efter landbrugslovens regler.

24. jun 2020
Rids over del areal af matr.nr. 8b, Øverup by, Herlufsholm

Indhold

  Matr.nr. 8b, Øverup by, Herlufsholm er en bygningsløs landbrugsejendom. Hele matriklen er i dag bortforpagtet.

  Arealet er ikke medtaget i kommuneplanrammerne.

  Det skal oplyses, at Baltic Pipeline løber igennem noget af arealet og der vil blive placeret et el-skur på området i det ene hjørne ud mod Kalsagervej. Arealmæssigt et område på maks. 10 m2. Se vedhæftede kort over placering af pipeline samt skur.

  Restriktioner vedr. Baltic Pipeline betyder, at der ikke må opføres bygninger til ophold for mennesker inden for en zone på 20 m. på hver side af gasledningen, og der må ikke etableres beplantning med dybtgående rødder i en afstand af 2 m. på hver side af gastransmissionsledningen. Servitut vil blive tinglyst af Energinet.

  Planmyndigheden oplyser, at der ikke er mulighed for at opføre hytter, foderskure eller lignende på arealet.

  Salgsvilkår

  Arealet udbydes til salg til en mindstepris på 150.000 kr./ha (15 kr./m2) til landbrugsformål.

  Købesummen reguleres forholdsmæssigt senest ved den endelig udstykning, og regulering kan forlanges betalt kontant på anfordring når der foreligger udstykningsrids/måleblad, eller når endeligt areal er parterne bekendt. Dog vil afvigelser op til 50 m2 ikke blive reguleret.

  Der pålægges ikke moms ved salg af landbrugsjord.

  Der vil blive tinglyst en servitut vedr. tilbageskødning.

  Der er ved vurderingen taget højde for at arealet bliver gennemskåret af Baltic Pipe og de deraf følgende restriktioner.

  Køber skal selv afholde nødvendige udgifter herudover til:

  • Omkostninger ved fraskillelse/sammenlægning (landinspektør og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.

  Arealet er p.t. bortforpagtet, så arealet kan først overtages efter 31. december 2020.

  Arealet udbydes til salg i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 2011 (Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme). Sælger er uden ansvar for, hvorvidt køber opfylder betingelserne for erhvervelse af landbrugsareal

  Arealet sælges bedst muligt og tidligst den 7. juli 2020 kl. 12.00 (en 2 ugers udbudsperiode).

  Tilbudsgivning

  Købstilbud skal fremsendes på vedlagte købstilbudsblanket og skal angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Desuden skal købstilbud ledsages af bankdokumentation samt tegningsudskrift, hvis tilbudsgiver er en virksomhed.

  Købstilbud sendes elektronisk til Næstved Kommune på grundsalg@naestved.dk (sikker mailadresse) eller indleveres til Grundsalg, Center for Politik og Udvikling, Teatergade 8, 4700 Næstved, med mærket ”Købstilbud Kalsager”.

  Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil 14 dage efter modtagelsen hos sælger, idet køber i øvrigt er bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 (Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme), forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste samtlige. Hvis sælgers skriftlige accept ikke foreligger inden ovennævnte fristdato, anses tilbuddet for bortfaldet.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon 5588 5020