Øverup Erhverv II, 4700 Næstved

Erhvervsområde syd for Øverup Erhvervsvej. Ledige grunde på Bassinbuen, Regnbuen samt Marinebuen.

04. mar 2020
Luftfoto over Næstved Erhverv, CON5748

Erhvervsgrunde på Bassinbuen og Regnbuen, 4700 Næstved

Attraktivt byggemodnet erhvervsområde på i alt 117.000 m2, syd for Øverup Erhvervsvej- Regnbuen og Bassinbuen mod jernbanen.

Grunde må ikke udstykkes på mindre end 2.500 m2. Bebyggelsens samlede rumfang må højst udgøre 3 m3 pr. m2 af grundens areal, og højst 60 % af grundens areal må bebygges.

Det skal oplyses, at en ny lokalplan 118 for erhvervsområde ved Øverup Erhvervsvej  er i høring p.t.

Kontakt os for nærmere dialog om størrelse og beliggenhed af en grund til dit projekt.

Salgspriser

Mindstepris 280.000 kr. pr. første 1.000 m2 derefter 200 kr. pr. m2. Eksklusiv moms.
Grundpris ved minimum 2.500 m2 er på 580.000 kr. eks. tilslutningsbidrag mv.

Inkluderet i grundprisen er:

 • Vejadgang- og vejbelysning.

Køber skal selv afholde øvrige nødvendige udgifter:

 • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
 • Udgifter til udstykning (landinspektør - for opmåling og tinglysning)
 • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
 • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, f.eks. Kloak til anvist brønd
 • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
 • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
 • Jordbundsundersøgelse
 • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet.

Salgsoplysninger

Erhvervsgrund - Marinebuen 19, 4700 Næstved

Erhvervsareal på 7.500 m2 med en god beliggenhed ud til Køgevej. Marinebuen 19, Matrikelnr. 3ap, Øverup by, Herlufsholm.

Grunden må ikke udstykkes mindre end 2.500 m2. Du kan selv være medbestemmende om grundstørrelsen udover de 2.500 m2, når blot restarealet samlet kan udnyttes på en god måde, og sådan at udgifterne til evt. ny vej afholdes af projektet.

Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3m3 pr. m2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder evt. kviste, fremspring, skorstene m.v.

Hvis beplantningsbæltet indgår i grundareal, må kun 10 m. medgå i beregning af byggemulighed.

Salgspris

Mindsteprisen er 300 kr. pr. m2, ekskl. tilslutningsbidrag og eksklusiv moms mv.

Inkluderet i grundprisen er:

 • Vejadgang og vejbelysning

Køber skal selv afholde nødvendige udgifter:

 • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
 • Udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter)
 • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
 • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
 • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
 • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
 • Jordbundsundersøgelse
 • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet

Salgsoplysninger

Tilbudsgivning

Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Mærk kuverten "købstilbud". Angiv venligst hvilken grund/beliggenhed der ønskes og evt. alternativ beliggenhed.

Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 799 af 2011, § 6, stk. 2. Se mere under generelle salgsvilkår.

Relevante artikler