Salg af areal til regnvandsbassin - Kvædevænget, Næstved

Salg af areal til brug for regnvandsbassin til den nye udstykning Kvædevænget

12. okt 2020

Næstved Kommune udbyder ca. 1.800 m2 af matrikelnummer 5a og 2mf, Stenstrup By, Rønnebæk til etablering af nødvendige regnvandsbassiner til områdets forsyning.

Udbuddet sker i henhold til bek. nr. 799 af 24.6.2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Åben i større format

Salgspris

Arealet udbydes til en mindstepris på 15 kr. ekskl. moms pr. m2 og sælges for højeste bud over mindsteprisen.

Grundarealet kan kun anvendes til etablering af nødvendige regnvandsbassiner til områdets forsyning

Tilbudsgivning og udbudsfrist

Købstilbud skal være skriftligt og angive en fast pris. Byrådet er ikke forpligtet til at sælge og kan forkaste alle modtagne tilbud. Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Skriftligt købstilbud afgives til grundsalg@naestved.dk. på vedhæftede købstilbudsblanket. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Grundsalg på ovennævnte mailadresse eller telefon 5588 5030.

Arealet kan tidligst sælges fra den 26. oktober 2020, hvor kommunen vil behandle de indkomne købstilbud.

Salgsvilkår

Regnvandsbassinerne med tilhørende brønde, bygværker og ledningsanlæg skal etableres efter nærmere aftale med NK-Spildevand A/S og arbejdet skal igangsættes uden unødigt ophold efter aftaleindgåelse.
Vedligeholdelsen af bassinerne påhviler den fremtidige ejer.

Arealet er ikke udstykket og ikke byggemodnet.
Kommunen er ikke bekendt med jordbundsforhold, hverken for så vidt angår bæreevne eller forurening. Kommunen har ikke ansvar for jordbunds-, miljø-, og arkæologiske forhold på arealet.

Der deklareres på arealet, at det skal anvendes til regnvandsbassiner til områdets forsyning og såfremt arealet ikke længere skal anvendes til dette formål, skal det reetableres og anvendes til fælles friareal i overensstemmelse med lokalplanen.

Arealet sælges i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, og hvorom der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Parcellen er omfattet af lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/Vordingborgvej.

Såfremt arbejdet med etablering af regnvandsbassin vil berøre den eksisterende kroketbane påhviler det køber at reetablere hegn og græs ved kroketbanen.

Det påhviler køber at anlægge sti over arealet, der kan forbinde Kvædevænget med planlagt stiforløb i udstykningen.

Køber er forpligtet til at indhente nødvendige myndighedstilladelser til etablering af regnvandsbassiner med tilhørende anlæg.

Køber er forpligtet til at tage skøde på arealet og afholde alle omkostninger ved tinglysning af adkomst.
Køber skal afholde alle omkostninger til arealets klargøring, byggemodning og udstykning m.v. herunder bl.a.:

  • Eventuelle tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning, herunder udstykning/arealoverførsel (landinspektør og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Eventuel jordbunds-, miljø/forurenings,- og arkæologisk undersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning og eventuelle andre ledninger på grunden, hvis påkrævet

Kontakt

Center for Politik og Udvikling - Jura

Telefon: 5588 5030

Send digital post (kræver NemID)

Relevante artikler