Skip to main content

Udbud af areal på Lovvej 16-18 i Mogenstrup

Areal på Lovvej 16-18 i Mogenstrup udbydes til centerformål

Kort med markering af Lovvej 16-18 i Mogenstrup

Indhold

  Lovvej 16-18 i Mogenstrup, matrikelnummer 4dm og 4h, Pederstrup by, Mogenstrup udbydes til byggeri til centerformål. Arealet er i alt på ca. 4.532 kvm. Arealet vil blive opdelt i to parceller på henholdsvis 2.000 kvm. og ca. 2.532 kvm.
   
  Grunden er godt beliggende centralt i Mogenstrup, og ligger placeret mellem Pederstrupvej og Lovvej. Grundarealet er beliggende i byzone.
   
  Området ved Lovvej 16-18 er omfattet af kommuneplanramme 2.2 C1.
   
  Arealet må anvendes til centerformål. Det vil sige butikker med tilhørende ikke generende fremstillingsvirksomhed, kontorer, liberale erhverv, boliger, offentlig og privat service, restauration.

  Der kan ikke indrettes forlystelsesvirksomhed, spillehal med gevinstgivende spilleautomater.
  Butikker skal etableres i overensstemmelse med retningslinjerne for detailhandel i afsnit 1.1.6 i kommuneplanens hovedstruktur.
   
  Det vil bero på en konkret vurdering af købers projekt om anvendelsen vil kræve udarbejdelse af lokalplan. Køber er i så fald forpligtet til at bidrage med materiale til planudarbejdelsen.

  Administrationen vil stille krav om indpasning af bebyggelsens udformning, placering, materialevalg og volumen af hensyn til en harmonisk indpasning i omgivelserne.
   
  Der kan bygges i 1. etage i området, og den gældende bebyggelsesprocent er max 40.
  Opholdsarealernes størrelse skal udgøre mindst 25% af etagearealet. Der skal udlægges parkering i overensstemmelse med p-normen, hvilket betyder, at der skal udlægges 1 parkeringsplads pr. 10 personer (dog mindst 20 pladser).
   
  Den ene parcel på 2.000 kvm. får ny vejadgang til Lovvej. Den resterende ejendom på 2.500 kvm. vil skulle vejbetjenes til Pederstrupvej. Det gælder for begge parceller at ny vejadgang skal godkendes administrativt.
   
  Det kan oplyses, at der er ledninger beliggende på Lovvej 18 langs vest og nord skel.

  Deklaration vedr. to års byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand er under udarbejdelse og vil blive tinglyst på arealet.

  Der en tinglyst en deklaration på arealerne fra den 4. juli 1978, som fortsat er gældende, dog vil §10 ophæves for arealerne, når den nye deklaration er tinglyst. §§ 8 og 9 i gældende deklaration kan ikke håndhæves. Der henvises til bygge- og planmyndigheden for så vidt angår de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

  Salgspris

  Arealet udbydes til en mindstepris på 150 kr. pr. kvm. ekskl. moms + tilslutninger.

  Inkluderet i grundprisen er:

  • Tilkørselsvej og vejbelysning

  Arealet er ikke byggemodnet. Køber vil udover købesummen skulle afholde alle udgifter til

  • Jordbunds- og geotekniske undersøgelser,
  • arkæologi,
  • tilslutningsbidrag til forsyning, vand- og kloak, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste
  • forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • Vej. Udgifter til projektering og etablering af krævet overkørsel og vejadgang. Eventuel projektering og etablering af interne veje og stier
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet.

  Der henvises i øvrigt til Faktablad - salgsvilkår for arealerne Lovvej 16-18 i Mogenstrup.

  Arealet udbydes til salg i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 2011 (Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme) og sælges bedst muligt ud fra en kombination af pris og projekt.

  Tilbudsgivning

  Arealet sælges bedst muligt og tidligst den 30. november 2020 kl. 12.00

  Købstilbud skal fremsendes på vedlagte købstilbudsblanket og skal angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Købstilbud skal være ledsaget af en beskrivelse af den påtænkte anvendelse og en projektskitse.

  Desuden skal købstilbud ledsages af en skriftlig bankgaranti eller bankerklæring som dokumentation for købers betalingsevne, som betingelse for at sælger tager stilling til det afgivne tilbud. Virksomheder skal aflevere tegningsudskrift.

  Købstilbud sendes elektronisk til Næstved Kommune på sikker postkasse grundsalg@naestved.dk eller indleveres til Grundsalg, Center for Politik og Udvikling, Teatergade 8, 4700 Næstved, med mærket ”Købstilbud ”Lovvej 16-18”.

  Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver i op 6 uger efter købstilbuds modtagelse hos sælger, idet køber i øvrigt er bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 2011 (Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme) forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste samtlige

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling - Jura

  Telefon: 5588 5030

  Send digital post (kræver NemID)