Gå til hovedindhold

Udbud af areal til regnvandsbassin ved Køgevej, Næstved Nord

Udbud af areal til brug for regnvandsbassin på ca. 4.120 kvm. af matrikelnummer 6e, Øverup By, Herlufsholm.

Kort- areal til regnvandsbassin på Køgevej
 • Læs op

Indhold

  Næstved Kommune udbyder ca. 4.120 m2 af matrikelnummer 6e, Øverup By, Herlufsholm, til etablering af nødvendige regnvandsbassiner til områdets forsyning. Udbuddet sker i henhold til bek. nr. 799 af 24.6.2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Salgsvilkår

  Arealet er omfattet af lokalplan 080 for et område til center- og erhvervsformål ved Køgevej, Næstved.

  Arealet sælges i den stand, hvori det er og forefindes.

  Regnvandsbassinerne med tilhørende brønde, bygværker og ledningsanlæg skal etableres efter nærmere aftale med NK-Spildevand A/S og arbejdet skal igangsættes uden unødigt ophold efter aftaleindgåelse.

  Vedligeholdelsen af bassinerne påhviler den fremtidige ejer.

  Arealet er ikke byggemodnet.

  Kommunen er ikke bekendt med jordbundsforhold, hverken for så vidt angår bæreevne eller forurening. Kommunen har ikke ansvar for jordbunds-, miljø-, og arkæologiske forhold på arealet.

  Der deklareres på arealet, at det skal anvendes til regnvandsbassiner til områdets forsyning og såfremt arealet ikke længere skal anvendes til dette formål, skal det reetableres og tilbageskødes til sælger for kr. 15,00 pr. m² uden omkostninger for sælger.

  Arealet sælges i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, og hvorom der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

  Køber er forpligtet til at indhente nødvendige myndighedstilladelser til etablering af regnvandsbassiner med tilhørende anlæg.

  Køber er forpligtet til at tage skøde på arealet og afholde alle omkostninger ved tinglysning af adkomst.

  Salgspris

  Arealet udbydes til en mindstepris på 15 kr. ekskl. moms pr. m2 og sælges for højeste bud over mindsteprisen.

  Grundarealet kan kun anvendes til etablering af nødvendige regnvandsbassiner til områdets forsyning.

  Køber skal tage initiativ til og afholde alle omkostninger til arealets klargøring, byggemodning og udstykning m.v. herunder bl.a.:

  • Eventuelle tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning, herunder udstykning/arealoverførsel (landinspektør og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Eventuel jordbunds-, miljø/forurenings,- og arkæologisk undersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning og eventuelle andre ledninger på grunden, hvis påkrævet

  Tilbudsgivning samt udbudsfrist

  Købstilbud skal være skriftligt og angive en fast pris. Byrådet er ikke forpligtet til at sælge og kan forkaste alle modtagne tilbud. Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Skriftligt købstilbud afgives til grundsalg@naestved.dk Eventuelle spørgsmål kan rettes til Grundsalg på ovennævnte mailadresse eller telefon 5588 5020.

  Arealet kan tidligst sælges fra den 22. januar 2021, hvor kommunen vil behandle eventuelt indkomne købstilbud.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020