Accept af større mængde af slagger på Ulstrupvej 26 i Herlufmagle

Ekstra dispensation til lagtykkelse af affaldsforbrændingsslagge under staldbygninger på Ulstrupvej 26, Herlufmagle.

17. jan 2020

Indhold

  Den 13. august 2019 fik Danbred Ulstrupgaard ApS Næstved Kommunes accept til anvendelse af affaldsforbrændingsslagger under udbygning af stald og opførelse af ny staldbygning. Virksomheden fik også dispensation til at anvende mere end en meters lag af slaggerne, så der forventes anvendt ca. 27.000 tons.

  Den 10. januar 2020 har Danbred Ulstrupgaard ApS søgt om yderligere dispensation til at øge lagtykkelsen.


  Afgørelsen

  Næstved Kommune dispenserer til at øge lagtykkelsen yderligere ved anvendelse af affaldsforbrændingsslagger i kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen, som bundsikring under staldbygninger på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle, matr. 4a Ulstrup By, Skelby. Dispensationen meddeles efter restproduktbekendtgørelsens §7.

  Affaldsforbrændingsslaggerne kan anvendes til bundsikring under

  • udvidelse af eksisterende staldbygning på 994 m2 med et lag på op til 3,3 meter
  • ny staldbygning på 8.116 m2 med et lag på op til 3,6 meter.

  Den samlede ekstra mængde udgør ca. 4.600 tons.

  Klik her for at læse afgørelsen


  Klagevejledning

  Kommunens vilkår om håndtering af affaldsforbrændingsslaggen (efter restproduktbekendtgørelsens §16 stk. 4) og dispensation efter §7, kan i henhold til restproduktbekendtgørelsens §19 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  En eventuel klage skal stiles til klagenævnet og sendes via klageportalen. Klageportalen finder du på www.naevneneshus.dk.
  Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, som videresender klagen bilagt sagens akter og kommunens kommentar til sagen.

  Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen senest den 14. februar 2020. 

  En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr (se mere om gebyrordningen på Nævnenes Hus).

  Der kan ikke klages til anden administrativ myndighed over andre forhold i accepten. Bortset fra de vilkår, der er stillet med hjemmel i restproduktbekendtgørelsens §16, stk. 4.

  Hvis I ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)