Afgørelse om, at der ikke er pligt til at lave en miljøvurdering af vandløbsprojekt

Næstved Kommune har den 2. april 2020 truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurderingsrapport i forbindelse med et vandløbsprojekt ved Rønnebæk.

02. apr 2020

Næstved Kommune har i dag afgjort, at der ikke er pligt til udarbejdelse af en miljøvurderingsrapport (tidligere VVM) i forbindelse med genåbningen af Rønnebækken nordøst for bebyggelsen Rønnebæk.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 30. april 2020.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)