Afgørelse om ikke miljøvurdering

Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udføres miljøvurdering af et projekt om udlægning af gydegrus og sten samt udvidelse af eksisterende sandfang i Ellebæk. Formålet med projektet er at forbedre forholdene for især ørred og bidrage til målopfyldelse i vandløbet.

19. jun 2020

Indhold

  Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udføres miljøvurdering af et projekt om udlægning af gydegrus og sten samt udvidelse af eksisterende sandfang i Ellebæk. Formålet med projektet er at forbedre forholdene for især ørred og bidrage til målopfyldelse i vandløbet.

  Hvis du ønsker at høre nærmere om projektet, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190 eller email vandloeb@naestved.dk. Du kan også læse afgørelsen nedenfor.

  Afgørelse om, at der ikke skal udføres miljøvurdering af udlægning af gydegrus og sten samt udvidelse af eksisterende sandfang i Ellebæk, st. 644-1350 m.

  Klagevejledning

  Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

  Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså den 17. juli 2020. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

  Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.

  Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Hvis du har spørgsmål til afgørelsen er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på vandloeb@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)