Afgørelse om ikke miljøvurdering

Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udføres en miljøvurdering i forbindelse med udspredning af sediment fra Sneslev Gadekær på arealer beliggende Sneslevvej 14, 4250 Fuglebjerg.

08. jul 2020

Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udføres en miljøvurdering i forbindelse med udspredning af sediment fra Sneslev Gadekær på arealer beliggende Sneslevvej 14, 4250 Fuglebjerg.
Der er ansøgt om en §19-tilladelse til udspredning af sediment fra Sneslev Gadekær på mark beliggende Sneslevvej 14, 4250 Fuglebjerg. Det ansøgte er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11b. Vi har vurderet, at det ansøgte, ikke er VVM-pligtigt, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Du kan læse afgørelsen her - §19- tilladelse med VVM-screening

Du er også velkommen til at rette henvendelse til Center for Plan og Miljø, Landbrugsgruppen på tlf. 5588 6196 eller landbrug@naestved.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage skal være indgivet senest den 5. august 2020. Afgørelsen kan påklages af alle med retlig interesse i miljøvurderingen. Det fremgår af lovene, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget. Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)