Skip to main content

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Næstved Kommune har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage miljøvurdering (VVM) på ansøgt skovrejsning.

Næstved kommune har modtaget anmeldelse om skovrejsning på Rådekrogvej 6, 4700 Næstved. Kommunen har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage miljøvurdering (VVM) på den ansøgte skovrejsning.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagefristen er på 4 uger, og en klage skal være indgivet senest den 25. september 2020.

Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.