Afgørelse om ikke miljøvurdering

Næstved Kommune har modtaget anmeldelse om skovrejsning på matrikel 4cu, Gelsted By, Herlufmagle, beliggende ved Helgesvej, 4160 Herlufmagle.

18. sep 2020

Næstved Kommune har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage miljøvurdering (VVM) på den anmeldte skovrejsning.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagefristen er på 4 uger, og en klage skal være indgivet senest den 16. oktober 2020.

Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)