Skip to main content

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Næstved Kommune har modtaget anmeldelse om skovrejsning på matrikel 4cu, Gelsted By, Herlufmagle, beliggende ved Helgesvej, 4160 Herlufmagle.

Indhold

  Næstved Kommune har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage miljøvurdering (VVM) på den anmeldte skovrejsning.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagefristen er på 4 uger, og en klage skal være indgivet senest den 16. oktober 2020.

  Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)