Afgørelse om ikke miljøvurdering

Næstved Kommune har foretaget en screening af behov for en miljøvurdering ved ændring af vandløbsregulativ i forbindelse med etablering af vådområde Syvhøje.

29. sep 2020

Næstved Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af ændringer i vandløbsregulativ i forbindelse med etablering af vådområde Syvhøje.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, dvs. senest den 27.10.2020.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)