Skip to main content

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udføres miljøvurdering af projekt om etablering af bro over Gl. Susåarm.

Indhold

  Broen underbygger Næstved Kommunes friluftsstrategi og vil være en rekreativ stiforbindelse, der binder den lokale vandrerute på Ydernæs sammen med den regionale vandrerute på Appenæs.

  Du kan læse afgørelsen i linket herunder

  Afgørelse om at der ikke skal udføres miljøvurdering ved etablering af bro over Gl. Susåarm

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 24.november 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk