Skip to main content

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Næstved Kommune har modtaget anmeldelse om skovrejsning på matrikel nr. 1e, Guderup By, Herlufsholm, hørende til Guderupvej 11, 4700 Næstved

Indhold

  Næstved Kommune har i dag afgjort, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport (tidligere VVM) for ønsket skovrejsning på Guderupvej 11, 4700 Næstved.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagefristen er på 4 uger, og en klage skal være indgivet senest den 27. 11. 2020.

  Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)