Skip to main content

Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup

Næstved Byråd har den 25. august 2020 endeligt vedtaget forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup

Formål med lokalplanen
Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af bygninger og anlæg i forbindelse med
etablering af et nyt værksted for ellokomotiver og vogne. Lokalplanområdet er beliggende
i det åbne land, og med lokalplanen udlægges et nyt erhvervsområde, der
overføres til byzone.

Lokalplanens formål er at sikre, at udformning og disponering af ny bebyggelse sker
med henblik på indpasning i landskabet og på en sådan måde at miljøkonflikter inden
for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne forebygges. Lokalplanen fastlægger
endvidere tilkørselsforhold til området fra Fladsågårdsvej og giver mulighed for at
eksisterende bevaringsværdig bebyggelse inden for området kan nedrives.


Ændringer ved den endelige vedtagelse
Lokalplanen svarer med en række mindre ændringer til det tidligere udsendte forslag.
Klik her for at se referat fra Byrådsmødet d. 25. august 2020.
Klik her for at se Lokalplan 105.
Klik her for at se Kommuneplantillæg nr. 18.

Retsvirkninger
Lokalplanen er nu gældende for anvendelsen af området og vil blive offentliggjort på Plandata.dk.
Her skal du i den øverste drop-down menu vælge Næstved Kommune eller søge på din egen adresse i søgefeltet øverst til højre for at finde den gældende lokalplan.

Klagevejledning
I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4 er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med NemID.
Klagen skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr kan findes på www.naevneneshus.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)