Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og af Rammelokalplan 083

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til Rammelokalplan 083 for udviklingen af Stenlængegård, er vedtaget af Byrådet den 28.04.2020.

11. jun 2020

Indhold

  Ændringer ved den endelige vedtagelse
  Planen svarer, med mindre sproglige og illustrative justeringer, til det forslag til lokalplanen som har været sendt i høring.

  Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar kan findes i det høringsnotat, som indgik i den politiske behandling af sagen – Klik her.

  Baggrund og formål med Rammelokalplanen
  Næstved Kommune har udarbejdet en Rammelokalplan for hele Stenlængegårdområdet. Dette for at rammesætte den fremtidige udvikling og fastlægge nogle grundlæggende principper for hvordan den fremtidige boligudvikling i området skal finde sted.

  Rammelokalplanens formål er:

  • at danne grundlag for fremtidige byggeretsgivende lokalplaner

  • at sikre en etapevis inddeling og udvikling af området

  • at fastlægge de overordnede principper for en udbygning bestående af boliger, offentlige formål, centerformål og erhverv,

  • at fastlægge principper for områdets vej – og stibetjening, der sikrer områdets sammenhæng med omgivelserne og adgang til det omkringliggende landskab,

  • at sikre, at områdets særlige landskabstræk bevares og bebyggelserne indpasses heri,

  • at sikre at arealudlæg mellem boligvejene udlægges som grønne kiler i form af rekreative naturområder,

  • at fastlægge principper for håndtering af overfladevand samt lokal afledning af regnvand.

  Kommuneplantillæg nr. 16 kan ses her: https://dokument.plandata.dk/12_9704862_1591862107964.pdf
  Rammelokalplan 083 kan ses her: https://dokument.plandata.dk/20_9686924_1591784364320.pdf

  Lokalplanen er grundet COVID-19 ikke fremlagt til fysisk gennemsyn på Rådhuset eller Næstved Bibliotek og Borgerservice.

  Retsvirkninger
  Rammelokalplan 083 er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens PlanInfo-hjemmeside, https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html.

  Klagevejledning
  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)