Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven

Byrådet har den 28. april 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven

03. jun 2020

Indhold

  Ændringer ved den endelige vedtagelse
  Lokalplan 100 har på baggrund af høringssvarene i hhv. den oprindelige høringsfase og den supplerende høring samt den efterfølgende politiske behandling fået følgende ændringer indarbejdet:
  • Tilføjelse af byggeri på 8 etager i visualisering.
  • Tilføjelse af mulighed for sammenbygning af eksisterende bebyggelse og mulig bebyggelse inden for byggefelt A3.
  • Konkretisering af parkeringsmuligheder for Kindhestegade 18-22.
  • Ændring af afsnit om skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje.
  • Neddrosling af højden på mulig bebyggelse i sydlig del af byggefelt A2.
  • Tilretning af krav om saddeltag på mulig bebyggelse over 5 etager inden for byggefelt A3.
  • Fjernelse af mulighed for etablering af erhverv inden for byggefelt A1.
  • Optimering af adgangsforhold til området nord for Dania ved byggefelt A1.
  • Optimering af adgangsforhold til Nellemanns Gaard ved byggefelt A2.
  • Udskiftning af skyggediagrammer.
  • Ny vurdering af planens indvirkning på miljøet, idet der nu er udarbejdet en miljørapport.
  • Konkretisering af håndtering af overfladevand inden for område B.
  • Præcisering af håndtering af eventuel jordforurening.
  • Krav om adgangsvej gennem byggefelt A7 til baggården ved Kindhestegade 18-22 tilføjes.
  • Krav til kantzone ved byggefelt A1 indskrænkes på facader, som ligger ud til vejareal.
  • Byggefelt B5 er udgået
  • Areal mellem Område A og Område B er udgået.

  Der er ikke lavet ændringer i Kommuneplantillæg nr. 14.

  Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar kan findes i det høringsnotat, som indgik i den politiske behandling af sagen – Klik her.

  Baggrund og formål med lokalplanen
  Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte fokuserer på, at flere brugere af bymidten vil være med til at styrke den. Én af udviklingsstrategiens hovedpunkter i forhold til dette er at skabe flere boliger i og ved bymidten, hvor strategien peger på Rådmandshaven som et ud af to udviklingsområder. I dette tilfælde fokuseres der på muligheden for bebyggelse på det område, som indeholder det eksisterende parkeringsareal ved Næstved Kommunes administrationsbygning, et grønt overskudsareal ud mod vejen Rådmandshaven, bagsiden af Kindhestegade samt området ved Dania.

  Lokalplanen har til formål;
  • At udlægge lokalplanens område til centerformål.
  • At sikre et godt bymiljø ved indpasning af ny bebyggelse.
  • At styrke og udvikle forbindelserne i mellem det nye boligom¬råde og bymidten.
  • At sikre funktionelle trafik- og parkeringsforhold i området.
  • At nybyggeri, ombygninger og transformationer af bygninger underordner sig bymidtens historiske og arkitektoniske kvalite¬ter, og udføres i høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet.
  • At sikre områdets rekreative kvaliteter ved at udpege bevarings¬værdige træer og placering af nye byrum, der styrker områdets opholdskvaliteter og sikre forbindelse til de eksisterende grønne områder.
  • At sikre en hensigtsmæssig etapevis udvikling af området.

  Kommuneplantillæg nr. 14 kan ses her (https://dokument.plandata.dk/12_9681452_1590697717962.pdf)
  Lokalplan 100 kan ses her (https://dokument.plandata.dk/20_9712885_1590697347363.pdf)

  Lokalplanen er grundet COVID-19 ikke fremlagt til fysisk gennemsyn på Rådhuset eller Næstved Bibliotek og Borgerservice.

  Delaflysning af Lokalplan D20.1, Lokalplan D4.1-1 og Lokalplan 076
  Ved den endelige vedtagelse / offentliggørelse af Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven, aflyses den del af hhv. Lokalplan D20.1, Lokalplan D4.1-1 og Lokalplan 076, der er omfattet af Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven.

  Retsvirkninger
  Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100 er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens PlanInfo-hjemmeside, https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html.

  Klagevejledning
  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)