Skip to main content

Endelig vedtagelse af Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev samt kommuneplantillæg nr. 17

Næstved Byråd har den 15.09.2020 vedtaget Lokalplan 072 for privatskole ved Blangslev med tilhørende udbygningsaftale samt kommuneplantillæg nr. 17.

Indhold

  Ændringer ved den endelige vedtagelse
  Planen svarer til forslag af 02.03.2020 som har været sendt i høring.

  Formål med lokalplanen

  Lokalplanens formål er:

  • Fastlæggelse af principperne for omfang, placering og arkitektonisk fremtræden af ny bebyggelse.

  • Fastlæggelse af principper for tilpasning til det omgivende landskab.

  • Fastlægge principperne for disponering af de ubebyggede arealer.

  Lokalplan 072 kan SES HER

  Kommuneplantillæg nr. 17 kan SES HER

  Udbygningsaftalen kan SES HER

  Retsvirkninger
  Lokalplan 072 er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens PlanInfo-hjemmeside, https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html.

  Klagevejledning
  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)