Endelig vedtagelse af Lokalplan 083.1

Forslag til Lokalplan 083.1 for første byggeretsgivende etape i Stenlængegård, er vedtaget af Byrådet den 28.04.2020.

11. jun 2020

Indhold

  Ændringer ved den endelige vedtagelse
  Planen svarer, med mindre sproglige og illustrative justeringer, til det forslag til lokalplanen som har været sendt i høring.

  Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar kan findes i det høringsnotat, som indgik i den politiske behandling af sagen – Klik her.

  Baggrund og formål med lokalplanen
  Lokalplanen muliggør realisering af op til 315 nye boliger fordelt på to nye veje syd for Stenlængegårdsvej, samt udvikling af et mindre erhvervsområde ud mod Østre Ringvej.

  Boligbebyggelsen planlægges udført i klyngestrukturer der langs vejforløbende danner mindre pladser til lokal brug.

  Udenom boligbebyggelsen etableres grønne friarealer til rekreativt brug, med plads til afledning og håndtering af regnvand.

  Lokalplanens formål er:

  • at udlægge lokalplanens delområde 2, 4.1 og 4.2 til boligformål,

  • at udlægge lokalplanens delområde 0 til kontor og serviceformål,

  • at sikre en stærk identitet, ved at opføre boliger af høj arkitektonisk kvalitet, som indpasser sig i det eksisterende terræn og landskab,

  • at skabe et sammensat boligområde, med bebyggelser opført i klyngestrukturer, organiseret omkring private gårdrum,

  • at sikre et varieret boligudtryk i hver enkelte boligklynge,

  • at sikre at bebyggelsens gårdrum fremstår grønne og rekreative,

  • at sikre fællesarealer, torve og pladser langs boligvejene, og give mulighed for, at man her kan opføre fællesfaciliteter,

  • at sikre funktionelle trafik- og parkeringsforhold i området,

  • at sikre områdets rekreative kvaliteter ved at etablere grønne områder, i form af landskabs kiler mellem hver enkelte boligvej,

  • at sikre håndtering af regnvand indenfor lokalplanens område.

  Lokalplan 083.1 kan ses her: https://dokument.plandata.dk/20_9686925_1591784231460.pdf

  Lokalplanen er grundet COVID-19 ikke fremlagt til fysisk gennemsyn på Rådhuset eller Næstved Bibliotek og Borgerservice.

  Retsvirkninger
  Lokalplan 083.1 er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens PlanInfo-hjemmeside, https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html.


  Klagevejledning
  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)