Endelig vedtagelse af lokalplan 090

Næstved Byråd har den 17. december 2019 endeligt vedtaget Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst samt Kommuneplantillæg nr. 5.

06. feb 2020

Indhold

  Formålet med lokalplanen

  Lokalplanen har til formål at:

  • muliggøre etablering af et boligområde med åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse
  • fastlægge principper for placering af bebyggelse, friarealer, stier og veje
  • sikre grøn struktur for området
  • fastlægge rammerne for bebyggelsens ydre fremtræden i omfang og materialer
  • sikre, at lokalplanområdet tilpasses fremtidige klimaforandringer ved integrering af LAR-løsninger
  • muliggøre en udbygning i etaper og ved beplantning skabe en harmonisk overgang til det åbne land.

  Ændringer ved den endelige vedtagelse

  Lokalplanen svarer med mindre justeringer til forslag af 17.09.2019.

  Klik her for at se Kommuneplantillæg nr. 5

  Klik her for at se Lokalplan 090

  Lokalplanen er endvidere fremlagt til gennemsyn på Rådhuset samt Borgerservice på Næstved Hovedbibliotek inden for normal åbningstid.

  Retsvirkninger

  Lokalplanen er nu gældende for anvendelsen af området og vil blive offentliggjort på www.plandata.dk.

  Klagevejledning

  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4 er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk

  Du logger på klageportalen med NemID. Klagen skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr kan findes på www.naevneneshus.dk