Endelig vedtagelse af Lokalplan 101 og kommuneplantillæg 15 til Kommuneplan 2017-29

Næstved Byråd har d. 28.01.2020 endeligt vedtaget Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsområde ved Stenstrup/Vordingborgvej samt kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-29.

27. feb 2020

Indhold

  Formål med lokalplanen

  Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af et område til erhvervsformål langs med Vordingborgvej med mulighed for at etablere virksomheder i virksomhedsklasse 1-4.

  Yderligere skabes der mulighed for, at der kan opføres et nyt boligområde, bestående af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse.

  Ændringer ved den endelige vedtagelse

  Lokalplanen svarer med mindre justeringer til det tidligere udsendte forslag.

  Klik her for at se Kommuneplantillæg nr. 15

  Klik her for at se Lokalplan 101.

  Lokalplanen er endvidere fremlagt til gennemsyn på Rådhuset samt Borgerservice på Næstved Hovedbibliotek inden for normal åbningstid.

  Retsvirkninger

  Lokalplanen er nu gældende for anvendelsen af området og vil blive offentliggjort på www.plandata.dk.

  Klagevejledning

  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4 er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med NemID. Klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside.