Endelig vedtagelse af Lokalplan 102 for kulturmiljøet i Appenæs, Næstved

Plan- og Erhvervsudvalget har d. 02.03.2020 endeligt vedtaget Lokalplan 102 for kulturmiljøet i Appenæs, Næstved.

13. mar 2020

Indhold

  Formål med lokalplanen

  Lokalplanen har til formål at:

  • bevare kulturmiljøets karakteristika og de bærende bevaringsværdier
  • bevare og genskabe bebyggelsens oprindelige materialemæssige og arkitektoniske kvaliteter, byrum og bebyggelsesstruktur
  • bevare de interimistiske fiskermiljøer ved Susåen
  • bevare områdets grønne struktur med friarealer, stier og gadejord
  • anvise retningslinjer for ny bebyggelses udformning med henblik på indpasning og et godt samspil med kulturmiljøet.

  Ændringer ved den endelige vedtagelse

  Lokalplanen svarer med mindre justeringer til forslag sendt i supplerende høring fra 5. december 2019 til 19. december 2019.

  Klik her for at se Lokalplan 102

  Lokalplanen er endvidere fremlagt til gennemsyn på Rådhuset samt Borgerservice på Næstved Hovedbibliotek inden for normal åbningstid.

  Retsvirkninger

  Lokalplanen er nu gældende for anvendelsen af området og vil blive offentliggjort på Plandata.dk.

  Klagevejledning

  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4 er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med NemID. Klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside.