Endelig vedtagelse af Lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej, Næstved syd

Byrådet har d. 30.06.2020 vedtaget Lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej, Næstved syd samt kommuneplantillæg nr. 20.

02. jul 2020

Ændringer ved den endelige vedtagelse
Den offentlige høring resulterede i 2 høringssvar, som har medført en mindre ændring til lokalplanforslaget, idet muligheden for at bygge i op til 3 etager yderst mod Parkvej reduceres til 2 etager. Tillige er der sket mindre administrative rettelser – herunder præcisering af, at der er mulighed for opsætning af solceller på tagfladen.

Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar kan findes i det høringsnotat, som indgik i den politiske behandling af sagen – Klik her for at læse høringsnotat

Baggrund og formål med lokalplanen
Næstved Kommune ønsker med denne lokalplan at skabe plangrundlag for at opføre et nyt og attraktivt boligområde, der bidrager positivt til udviklingen af Næstved som en attraktiv by for bosætning. Boligerne kommer til at bestå af mindre etageboligbebyggelse i op til tre etager.
Der skal med lokalplanen skabes overensstemmelse mellem det planmæssige grundlag for lokalplanens område, byggeriet og de omkringliggende kvarterer.

Området var oprindelig omfattet af lokalplan B33.1-1, som udlagde det aktuelle område til institutionsformål og boliger alene i tæt/lav form. Rammen skulle derfor ændres, hvorfor arbejdet med nærværende lokalplan blev igangsat.

Lokalplanen har til formål at sikre;
- At det samlede nye byområde syd for Rønnebækken og øst for Parkvej fremstår som et samlet, attraktivt boligområde.
- At give mulighed for at der kan bygges mindre række-/kædehuse og etagebebyggelser i op til tre etager.
- At der ved udformningen og placeringen af bebyggelsen tages højde for det landskab, hvor byggeriet skal placeres, idet området er let kuperet med et bakkedrag i midten af området. Bebyggelsen placeres således at denne højdevariation understreges.

Lokalplan 106 kan ses her 

Kommuneplantillæg nr. 20 kan ses her

Lokalplanen er grundet COVID-19 ikke fremlagt til fysisk gennemsyn på Rådhuset eller Næstved Bibliotek og Borgerservice.

Delaflysning af Lokalplan B33.1-1
Ved den endelige vedtagelse / offentliggørelse af Lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej, aflyses den del af Lokalplan B33.1-1 for et område i Næstved Syd til boliger og offentlig formål, der er omfattet af Lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej.

Retsvirkninger
Lokalplan 106 er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens PlanInfo-hjemmeside, https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html

Klagevejledning
I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
www.naevneneshus.dk.

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)