Endelig vedtagelse af Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken

Plan- og Erhvervsudvalget har den 11.05.2020 vedtaget Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken

03. jun 2020

Indhold

  Ændringer ved den endelige vedtagelse
  Planen svarer, med mindre sproglige og illustrative justeringer, til det forslag til lokalplanen som har været sendt i høring.

  Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar kan findes i det høringsnotat, som indgik i den politiske behandling af sagen – Klik her.

  Baggrund og formål med lokalplanen
  Professionshøjskolen Absalon ønsker at bygge på det resterende areal inden for den første del af Campus Næstved ved Munkebakken. Masterplanen er godkendt af Næstved Byråd den 25. februar 2014 (sag nr. 86) og har til formål at samle byens uddannelser omkring Næstved Station. Der er med masterplanen skabt grundlag for realisering af et nyt Campus Næstved, der lever op til Absalons ønsker om tidssvarende lokaler, central beliggenhed og med gode transportmuligheder. Det nye campusområde skal huse uddannelses- og forskningsmiljøer for følgende fem uddannelser: Administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejerske.

  Lokalplanen har til formål at sikre;
  • at bebyggelse indpasses i eksisterende by- og kulturmiljø ved fastlæggelse af principper for bygningernes højder, udformning og placering.
  • at bebyggelse og omgivelser tager udgangspunkt i de rammer der er udstukket i ”Masterplan for Campus Næstved”.
  • at der kan opføres bebyggelse, der integreres i Munkebakkens grønne skråning.
  • at bebyggelse i lokalplanområdet er af høj arkitektonisk kvalitet.

  Lokalplan 108 kan ses her (https://dokument.plandata.dk/20_9699194_1589309218845.pdf)

  Lokalplanen er grundet COVID-19 ikke fremlagt til fysisk gennemsyn på Rådhuset eller Næstved Bibliotek og Borgerservice.

  Delaflysning af Lokalplan 076
  Ved den endelige vedtagelse / offentliggørelse af Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken, aflyses den del af Lokalplan 076 for Næstved Bymidte, der er omfattet af Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken.

  Retsvirkninger
  Lokalplan 108 er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens PlanInfo-hjemmeside, https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html.

  Klagevejledning
  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)