Endelig vedtagelse af Lokalplan 111

Næstved Byråd har den 2. marts 2020 endeligt vedtaget Lokalplan 111 for et erhvervsområde ved Transportbuen/Øverup Erhvervsvej.

02. apr 2020

Formål med lokalplanen

Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål med mulighed for at etablere virksomheder i virksomhedsklasse 1-5.

Lokalplanen har til formål at sikre et godt produktionsmiljø for områdets virksomheder ved at forebygge miljøkonflikter gennem planlægningen. Dels for at beskytte medarbejderne mod urimelige miljøgener, og dels for at forebygge, at virksomheder begrænses i produktionen på grund af naboer.

Lokalplanen skal desuden sikre funktionelle til- og frakørselsforhold for området, fastsatte rammerne for 1) beplantning, 2) byggeri -og anlægsudseende og 3) skiltning, så området kan udvikles under hensyn til bymiljøet.

Ændringer ved den endelige vedtagelse

Lokalplanen svarer med mindre justeringer til det tidligere udsendte forslag.

Klik her for at se Lokalplan 111

Retsvirkninger

Lokalplanen er nu gældende for anvendelsen af området og vil blive offentliggjort på Plandata.dk.

Her skal du i den øverste drop-down menu vælge Næstved Kommune eller søge på din egen adresse i søgefeltet øverst til højre for at finde den gældende lokalplan.

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4 er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med NemID.

Klagen skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr kan findes på www.naevneneshus.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)