Skip to main content

Endelig vedtagelse af Lokalplan 118 for Erhvervsområde ved Øverup Erhvervsvej

Plan- og Erhvervsudvalget har d. 11.01.2021 vedtaget Lokalplan 118 for Erhvervsområde ved Øverup Erhvervsvej.

Indhold

  Ændringer ved den endelige vedtagelse
  Planen svarer til forslag af 05.10.2020 som har været sendt i høring.

  Formål med lokalplanen

  Lokalplanens formål er:

  • Fastlæggelse af beplantningsprincipperne langs Køgevej.

  • Fastlæggelse af principper for zonering i erhvervsområdet.


  Lokalplan 118 kan SES HER

  Retsvirkninger
  Lokalplan 118 er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens PlanInfo-hjemmeside, https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html.

  Klagevejledning
  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)