Lavbundsprojekt ved Hæggerup

Næstved Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til etablering af et lavbundsområde ved Hæggerup.

16. apr 2020

Indhold

  Projektet vedrører omlægning af en række dræn, nedrivning af en pumpestation samt etablering af et par diger.

  Du kan hente vores afgørelse som pdf.
  Afgørelse til lavbundsprojekt (pdf. nyt vindue)

  Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø på vandloeb@naestved.dk

  Klagevejledning

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen inden 4 uger.

  Klagen skal være indgivet senest den 14. maj 2020.

  Afgørelsen kan påklages af ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk.

  Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Du kan læse mere om klageregler på www.naevneneshus.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)