Gå til hovedindhold

Etablering af minirådområde på Fårupvej 21

Næstved Kommune har den 13.7.2021 meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på Fårupvej 21, 4700 Næstved.

Indhold

  Vi har efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil give miljøproblemer og meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven og landzonetilladelse efter planloven. Du kan hente vores afgørelser som pdf på linkene herunder:

  Landzonetilladelse til at etablere et minivådområde

  Afgørelse om at etablere et minivådområde ved hovedræn på Fårupvej 21.

  Afgørelse om ikke-VVM pligt til minivådområde

  Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller vandloeb@naestved.dk.

  Klagevejledning

  Vandløbsafgørelsen og miljøvurderingen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og landzoneafgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. En klage skal være indgivet senest den 10. august 2021.

  Det fremgår af lovene, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, dvs. senest den 10.august 2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)