Information til naboer og øvrige parter til Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle

Vi har modtaget en ansøgning om etablering af svineproduktion på Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

20. jul 2020

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som etableringen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

Inddragelse af offentligheden

Der ønskes en miljøgodkendelse til etablering af en tvillingestald til smågrise og slagtesvin, to gyllebeholdere, fodersiloer, fortank og gødningshus Valmosevej 9, 4160 Herlufmalge. Der vil blive etableret forsuringsanlæg og lugtreduktion i den ansøgte produktion. Der har tidligere været svineproduktion på ejendommen. Den ansøgte produktion vil bestå af et produktionsareal på 7.200 m².

Du kan se ansøgningsmaterialet

Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet,
skal du kontakte kommunen.

Du kan komme med kommentarer til ansøgningsmaterialet

Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til Næstved
Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller pr. mail til landbrug@naestved.dk
senest den 17.august 2020.

Du kan få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen

Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdigt, har du mulighed for at kommentere dette.
Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt når det forelægger, skal du kontakte kommunen
senest den 17.august 2020. Omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt,
når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommenterer udkastet
indenfor 30 dage.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen på
telefon: 5588 6196 eller på 5588 6190, e-mail: landbrug@naestved.dk

Ansøgningen behandles efter Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v., nr. 520 af 01/05/2019.

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)