Skip to main content

Foreløbing indvindingstilladelse til ny boring til Fensmark Vandværk

Næstved Kommune har meddelt foreløbig indvindingstilladelse til at etablere en ny boring til Fensmark vandværk.

Indhold

  Du kan læse afgørelsen på linket herunder:

  Afgørelse om indvindingstilladelse til ny boring

  Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

  Næstved Kommune har vurderet, at afgørelse om tilladelse af ovenstående indvindingstilladelse ikke er omfattet af VVM-pligt.

  Se VVM- screeningsskema og læs afgørelsen om ikke VVM på linkene herunder:

  Afgørelse om ikke-VVM pligt og screeningsskema.

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1225 af den 25.10.2018 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Klagevejledning

  Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 13.11.2020.

  Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage via Nævnenes Hus til Miljø og Fødevareklagenævnet link https://naevneneshus.dk/.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at etablering af en ny boring og nedlukning af vandværkets 2 boringer i Fensmark by ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Indvindingstilladelserne vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.

  Denne afgørelse kan påklages i henhold til §§ 50-54. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som oplyst ovenover.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)