Forslag til Lokalplan 072

Forslag til Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev og forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 er vedtaget af Næstved Byråd den 17. marts 2020.

23. mar 2020

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at:

  • skabe planmæssigt grundlag for etablering af en skole med tilhørende bolig inden for lokalplanområdet
  • sikre, at nyt byggeri og øvrige nye anlæg indpasses i landskabet
  • sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse, således at der opnås en god helhedsvirkning
  • fastlægge placering og bygningshøjde for nyt byggeri
  • fastlægge retningslinjer for skærmende beplantning
  • sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken til og fra lokalplanområdet.

Klik her for at læse forslag til Kommuneplantillæg nr. 17

Klik her for at læse forslag til Lokalplan 072

Borgermøde

I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde torsdag den 23. april 2020 kl. 17.00 til 18.30 på Hammer Frie Privatskole, Hammer Skolevej 1, Hammer.

Hvorvidt borgermødet afholdes vil blive bekræftet på Næstved Kommunes hjemmeside.

8 ugers offentlig høring

Forslaget er fremlagt fra den 23. marts 2020 til den 18. maj 2020. Byrådet vil herefter tage stilling til sagen.

Dine muligheder

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 18. maj 2020.

Miljøvurdering

Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, altså senest den 20. april 2020.

Midlertidige retsvirkninger

For ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget, og indtil planen vedtages endeligt - dog maksimalt 1 år.