Skip to main content

Forslag til Lokalplan 097 for et solcelleanlæg ved Nylandsmose, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 samt tilhørende miljørapport

Forslag til Lokalplan 097 for et solcelleanlæg ved Nylandsmose, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 samt tilhørende Miljørapport er vedtaget af BYRÅDET den 15.12.2020. I forlængelse deraf sendes forslagene hermed i 10 ugers høring.

Indhold

  Formålet med lokalplanen

  Lokalplanen har til formål, at:

  • at området kan anvendes til solenergianlæg og de for anlæggets drift nødvendige tekniske installationer og bygninger;
  • at sikre, at solcelleanlægget fremstår harmonisk i landskabet;
  • at udlægge areal til beplantningsbælte for at afskærme solcelleanlægget og dermed sikre, at solcelleanlægget indpasses i landskabet;
  • at risikoen for reflektioner minimeres;
  • at sikre hensyn til boliger på naboejendomme herunder sikring af respektzone.

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 04.02.2021.

  Grundet Covid-19 vil borgermødet med al sandsynlighed blive afholdt virtuelt. Yderligere information herom kan findes på kommunens hjemmeside primo januar 2021.

  10 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 21.12.2020 til den 01.03.2020. Derefter vil BYRÅDET tage stilling til sagen.

  Forslaget til lokalplanen, forslaget til kommuneplantillægget samt miljørapporten kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og på følgende link fra Plandata.dk,

  Lokalplan nr. 097: https://dokument.plandata.dk/20_10453507_1608541958223.pdf
  Kommuneplantillæg nr. 11: https://dokument.plandata.dk/12_10453503_1608539426603.pdf

  Miljørapporten er d.d. indberettet til plandata og kan SES HER

  Desuden vil materialet i januar 2021 blive fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, samt biblioteker indenfor planområdets nærområde, indenfor normal åbningstid.

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 01.03.2020 kl. 15:30.

  Miljøvurdering
  I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25. juni 2020 med senere ændringer), skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer indenfor fysisk planlægning og arealanvendelse, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis planen medfører krav om vurdering af virkningen på et internationalt beskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.

  Planforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering, da der gives mulighed for etablering af en solcellepark, som er omfattet af lovens bilag 2, punkt 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Miljøvurderingen kan påklages hvad angår retlige spørgsmål til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk.

  Klage skal indgives senest 10 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 01.03.2021.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)