Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 104

Forslag til lokalplan 104 for Boligområde ved Glumsø Sø, samt kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017-29, er vedtaget af Næstved Byråd den 23.03.2021.

 • Læs op

Indhold

  Lokalplanens formål er:

  • At muliggøre etablering af et boligområde med tæt/lav, åben/lav bebyggelse samt etageboligbebyggelse.

  • At sikre etablering af fælles grønt opholdsareal.

  • At muliggøre landskabelig bearbejdning.

  • At sikre offentlig adgang til fælles grønne opholdsarealer.

  • At muliggøre etablering af tekniske anlæg til håndtering af regnvand.

  • At sikre hensigtsmæssig vejbetjening samt internt stisystem.

  • At sikre etablering af grundejerforeninger/ejerforeninger.


  Se Lokalplanforslag 104 HER

  Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 HER


  Borgermøde d. 29.04.2021 kl. 17.00 - 18.30
  Digitalt borgermøde sendes live via kommunens hjemmeside og Facebook. Til borgermødet vil nogle af byrådets politikere være til stede og kommunens administration vil fortælle om planen. Der vil under mødet være mulighed for at stille spørgsmål til planforslaget.

  8 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra d. 31.03.2021 til d. 27.05.2021. Byrådet vil herefter tage stilling til sagen.

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden d. 26.05.2021.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 28.04.2021.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)