Forslag til Lokalplan 105

Forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 sendes i forlænget høring til den 30. juni 2020.

07. apr 2020

Indhold

  Lokalplanens formål

  Lokalplanen har til formål at:

  • udlægge området til erhvervsformål
  • forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne
  • sikre tilkørselsforhold til området fra Fladsågårdsvej
  • sikre, at ny bebyggelses udformning og disponering sker med henblik på indpasning i landskabet
  • overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone
  • give mulighed for at nedrive bevaringsværdig bebyggelse inden for området.

  Klik her for at læse Kommuneplantillæg nr. 18

  Klik her for at læse forslag til Lokalplan 105

  Borgermøde

  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde torsdag den 5. marts 2020, kl. 17.00-18.30 i Samlingssalen på Fladsåskolen, afdeling Mogenstrup, Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup.

  Forlænget offentlig høring

  Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er fremlagt fra den 3. februar til den 30. juni 2020. Derefter vil Byrådet tage stilling til sagen.

  Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er desuden fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek samt biblioteker inden for planområdets nærområde inden for normal åbningstid.

  Dine muligheder

  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 30. juni 2020.

  Miljøvurdering

  Ifølge miljøvurderingsloven - bekendtgørelse nr. 1225 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/10/2018 - skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering i overensstemmelse med miljøvurderingslovens afsnit II.

  Næstved Kommune har vurderet, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor gen- nemført miljøvurdering af planforslagene.

  Klik her for at finde miljørapporten

  Midlertidige retsvirkninger

  For ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt - dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)